top of page

Arendus-, loome- ja teadustegevus 
täiskasvanukoolituse valdkonnas

4.1 Panustab täiskasvanukoolituse valdkonna arendus-, loome- või teadustegevusse.

SA Innovega seob mind pikaajaline koostöö trükiste koostamisel, karjäärispetsialistide ja juhtumikorraldajate koolitamisel ja juhendamisel, teenusstandardite väljatöötamisel (Viide 1). Kuna karjäärinõustajatel lasub väga suur vastutus täiskasvanute õpi- ja töövalikute toetamisel, pean oluliseks osalemist Eesti Töötukassa poolt ellukutsutud karjäärinõustamise kui haridusliku tugiteenuse eetikakoodeksi väljatöötamise töörühmas osalemist (Viide 2).

 

Mulle on omistatud pikajalise terviseedendusliku teavitustöö, tegevuste, koolituste, projektides osalemise eest Põlvamaa Aasta Terviseedendaja 2016  tiitel (Viide 3) ning Eesti Töötukassa valis mind tegusa ja eduka koostöö eest koolitaja ning koostööpartnerina Aasta koostööpartneriks 2016 (Viide 4). Esitasin Eesti Töötukassa Põlvamaa osakonna TÕN 2019 raames Aasta Õppijasõbralikumaks tööandjaks, kuna ma kõrvalt tõesti näen, kui usinalt ja õhinal nad kogu meeskonnaga õpivad (Viide 5).

ETKA Andrasega töötasime koos välja AGENDA projekti 2015- 2017 raames koolituskavasid, metoodilisi materjale, maakondlikke tegevusstrateegiaid, toimusid koostööseminarid maakondades, koolitused koolitajate läbiviimiseks. Minu ülesandeks metoodilise sisueksperdina oli õppematerjalide, voldikute loomine (Viide 6).

2019. aastal kaitsesin Tallinna Ülikoolis magistritööd teemal (Viide 7) „Raske on olla mängust väljas“ – Vanemaealiste töötute tööhõivevõimet mõjutavad tegurid Põlva maakonna näitel.

 

Uurimustöö ning selle tulemused võiksid leida rakendust vanemaealistele suunatud tööhõivepoliitika kujundamisel ja elluviimisel, samuti pakkuda mõtteainet erinevate teenuste, sh, karjääriteenuste, koolituste, rehabilitatsioonikavade elluviimisega tegelevatele spetsialistidele, ühendustele ja tööandjatele (Viide 8). 2021. aastaks soovin valmis saada vanemaealiste praktilise karjäärinõustamise, sealhulgas elukestva õppe temaatikat käsitleva raamatu, kus saan teoreetilises osas magistritöö materjali kasutada.

Aastatel 2004-2014 olen olnud Eesti Karjäärinõustajate Ühingus karjäärinõustajatele kutse omistamise kutsekomisjonis, 2014-2018 hindamiskomisjoni esimehena. Töötasin välja eksamiga seonduvaid dokumente hindamiskomisjonile (Viide 9), koordineerisin hindamiskomisjoni tööd, koostööd kutsekomisjoniga ning kutse taotlejatega, töötasin läbi ning hindasin kutse taotlemise dokumentatsiooni, tegin ettepanekuid kutseeksami sisuliseks arendamiseks.

Väärtustan ise elukestvat õpet ja koolitustel julgustan  ja innustan ka täiskasvanuid igas vanuses uusi teadmisi omandama ja jagama oma elukogemust.

 

Viide tõendusmaterjalile:

Viide 1: Innove karjäärispetsialistide koolitamise ajakava

Viide 2: Osalemine karjäärinõustamise eetikakoodeksi töörühmas

Viide 3: Aasta terviseedendaja 2016 nominent Põlvamaal

Viide 4: Töötukassa tänukiri

Viide 5: Eesti Töötukassa Põlvamaa osakonna esitamine tunnustamiseks

Viide 6: ETKA Andrasega AGENDA 2015-2017 koostöö (lisad 6.1-6.10)

         6.1: AGENDA lõpuseminar

         6.2: AGENDA nõupidamine

         6.3: Infovoldik

         6.4: Kutse töögrupi koosolekule

         6.5: Kutse töögrupi koosolekule

         6.6: Kutse töögrupi seminarile

         6.7: Kutse AGENDA seminarile

         6.8: Kutse õppereisile

         6.9: Kutse AGENDA lõpuseminarile

         6.10: Õppereisi programm

Viide 7: Magistritöö

Viide 8: Väljavõtted magistritööst

Viide 9: Karjäärinõustajate kutseeksami hindamiskomisjoni materjalid

4.2 Võtab osa elukestva õppe diskussioonidest (piirkondlik ja/või üleriigiline tase, erialaliidud, katusorganisatsioonid vm).

Koolitaja laiemaks missiooniks enesearengu kõrval on ka valdkonna arendamine ja aktiivne osalemine erinevate täiskasvanuharidusega seonduvate organisatsioonide tegevustes. Selleks, et tagada täiskasvanud õppijatele parem ja ühtlasem koolituse kvaliteet, on väga oluline koolitajate omavaheline koostöö nii kohalikul kui riiklikul tasandil.

 

Väga pikaajaliseks Eestis täiskasvanuharidust edendavaks organisatsiooniks on olnud minu jaoks ETKA Andras. Alates 2004. aastast tänaseni olen osalenud nende poolt korraldatavatel konverentsidel, sümpoosiumitel, meistriklassides, TÕN koordinaatoritele koolituste ja seminaride läbiviimisel, erinevates diskussioonides (Viide 1). ETKA Andras on tunnustanud mind hea koostöö ja täiskasvanuhariduse edendamise eest Põlvamaa Aasta Koolitaja tiitliga 2007. (Viide 2) ja 2009. aastal (Viide 3).

Usun, et õppimine seob kogukondi ning ka põlvkondi, seetõttu olen panustanud koostöös maakondliku TÕN koordinaatori Tiina Kalvikuga aastaid TÕN nädala ürituste ettevalmistamisse, läbiviimisse ja korraldamisse Põlvamaal (Viide 4).

Olen enda professionaalseks arendamiseks ja koostööks kolleegidega täiskasvanute koolitajate veebikeskkonna EPALE aktiivne kasutaja, jälgin täiskasvanuhariduses valdkonnas toimuvat nii Eestis, kui ka Euroopas suure huviga.

Eesti Töötukassaga koostöös olen osalenud üleriiklikel koostöönõupidamistel, ümarlaudadel, et arendada erinevate teenuste kvaliteeti (Viide 5).

Propageerides elukestvat õpet kogukonnas oman rohkelt kogemusi koostöövõrgustike loomisel ja nende liikmete koondamisel ja koolitamisel. Olen MTÜ Põlvamaa Rahvaülikooli asutajaliige ja teeme tänasel päeval aktiivset koostööd Eesti Rahvaülikoolide Liidu liikmetega (Viide 6), Eesti Vabaharidusliiduga (Viide 7),

Eesti Karjäärinõustajate Ühinguga (Viide 8). Olen seisukohal, et koostöös peitub võti ja hea koostöö on aluseks meie kui täiskasvanute koolitajate tegevuse pikemaajaliste eesmärkide saavutamiseks.

Viide tõendusmaterjalile:

Viide 1: Meistriklassi läbiviimine

Viide 2: Aasta koolitaja nominent 2007

Viide 3: Aasta koolitaja nominent 2009

Viide 4: TÕN üritus Põlvamaal 2019 sügis

Viide 5: Eesti Töötukassa teenuseosutajate koostööpäev

Viide 6: Eesti Rahvaülikoolide Liidu võrgustik

Viide 7: Liikmelisus Eesti Vabaharidusliidus

Viide 8: Koostöökohtumised KNÜ-ga

4.3 Osaleb koostöövõrgustike ja töögruppide tegevustes, avaldades arvamust ja tehes ettepanekuid täiskasvanukoolituse valdkonnas ning laiendades võrgustikku.

Kuulun aastast 2016 Põlva- ja Võru maakonna koolitajate klubisse (piirkondlik töötuba) milles osalemine on andnud toreda võimaluse koolitajate omavaheliseks kogemusõppeks, suhtlemiseks ja koostööks. (Viide 1) Olen osalejaks registreerunud piirkondlikul täiskasvanuhariduse koostööseminaril Otepääl, mille eesmärk on maakonna täiskasvanuhariduse võrgustike ja osapoolte omavahelise koostöö tõhustamine (hetkel edasi lükatud seoses eriolukorraga) (Viide 2).

Osalen Eesti Rahvaülikoolide Liidu (Viide 3) ja Eesti Vabaharidusliidu (Viide 4) võrgustikutöös, hea koostöö on aastate jooksul kujunenud maakonna maaraamatukogude, seltside, ühingute, MTÜ-dega, Puuetega Inimeste Kojaga, Kutsehaigete Ühinguga. Võimalusel olen alati valmis osalema ETKA Andrase eestvedamisel toimuvatel täiskasvanuharidusega seonduvatel üritustel (Viide 5) ja Eesti Töötukassa koostööpäevadel (Viide 6).

MTÜ Võluvõruga seob mind pikaajaline koostöö erinevate täiskasvanute õppimisele suunatud projektide läbiviimisel. Hetkel käimasolev ESF projekt „Meie aja võtmepädevused“ on osutunud väga populaarseks ning inimesed osalevad koolitustel ja ka individuaalsetel õpinõustamistel väga aktiivselt (Viide 7). Projekti raames on toimunud koostööseminare koolitajatele, mis on võimaldanud ise õppida, suhelda, puhata, kogemusi vahetada ja uusi sihte seada (Viide 8).

Viide tõendusmaterjalile:

Viide 1: Põlva- ja Võrumaa koolitajate klubis osalemine

Viide 2: Kutse piirkondlikul koostöösseminaril osalemiseks

Viide 3: Koostöökohtumine ERL Põlvas

Viide 4: EVHLi koostööseminar Lüllemäel, kutse

Viide 5: Andrase kutse seminarile

Viide 6: Töötukassa koostööpäeva kutse

Viide 7: MTÜ Võluvõru projekt

Viide 8: MTÜ Võluvõru projekti koostööpäevade kutse

4.4 Juhendab ja nõustab madalama kutsetasemega või kutseta koolitajaid. 

Olen olnud juhendajaks ja mentoriks oma koolitajatele, kellega koostöös viin läbi erinevaid koolitusi: www.tercare.ee/koolitajad. Koolituste korraldajana projektides ja hangetes koostööpartnerina osaledes olen motiveeritud ja vastutav oma koolitajate meeskonna kvaliteetse ning professionaalse töö eest, mistõttu teeme regulaarselt nõupidamisi, kovisiooni, ajurünnakuid, koostööseminare.

 

Minu jaoks on oluline koolitajate järelkasv, järjepidevus, alustavate ja noorte koolitajate kompetentside arendamine, seega olen võimaldanud neile töövarjutamist, individuaalsete nõustamiste toel oma tööd igapäevaselt reflekteerida, julgustanud neid endid täiendama ning õppima. Püüan olla ise õpetajana neile eeskujuks. Neist nii mõnedki on taotlemas omale täiskasvanute koolitaja kutset või on see neil juba õnnestunud. Kahte minu nö käe all alustanud koolitajat on tunnustatud Põlvamaa Aasta koolitaja tiitliga ja olen selle üle väga uhke ning õnnelik. Julgustan neid andragoogi kutset taotlema.

Olen olnud 2018.-2019. aastal praktikajuhendajaks kahele andragoogika eriala üliõpilasele Tallinna Ülikoolist, juhendanud praktikaga seonduva dokumentatsiooni ning praktikapäeviku täitmisel, eneseanalüüsil.

 

Töötukassa karjäärispetsialistide tööülesannete hulka kuulub ka grupinõustamiste, töötubade, seminaride ja infopäevade ettevalmistamine ja läbiviimine.  Olen meeleldi vastu tulnud nende soovidele osaleda vaatlejana motivatsioonikoolituste, tööharjutuste, tööklubi tegevustes ning koos hiljem nähtut- kogetut, koolitaja- juhandaja rolli ja võimalusi analüüsides, hinnates. Eesti Töötukassa on võtnud eesmärgiks, et nende karjäärispetsialistidel on olemas tööks vastav kutse, seetõttu olen olnud juhendajaks mitmele Lõuna-Eesti karjäärispetsialistile kutseeksamiks valmistumisel, grupitegevuste läbiviimise metoodiliste ja praktiliste tegevuste kajastamisel dokumentatsioonis, eneseanalüüsil.

Leian, et koolitaja ei saa kunagi nö valmis, sest kõik tema ümber on muutumises- töömaailm, inimesed oma eripärade ja mõttemaailmadega, valdkondade areng, ühiskondlik elu, jne. Koolitaja enda kohta kehtib elukestva õppimise kontseptsioon kõige rohkem, et olla õpetaja suure algustähega.

bottom of page