Praktiline ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamisega 

PRAKTILINE ETTEVÕTLUSKOOLITUS KOOS ÄRIPLAANI KOOSTAMISEGA, PÕLVAS.

 

Koolituse toimumise aeg: 25.02.2020 - 06.04.2020

Toimumise koht: Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskus

Koolituse korraldaja: Tercare OÜ

Koolituse maht:  160 ak/h, auditoorse töö maht 112 h, iseseisva töö maht (sh konsultatsioonid ja praktilised seminarid) 48 h

 

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on suunatud kõigile neile, kes soovivad koostada äriplaani, alustada oma ettevõtte loomisega ja tegutseda ettevõtjana, omandada ettevõtte juhtimise alal baasteadmisi. Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani, mille alusel on võimalik väikeettevõtlusega alustada või esitada see investoritele toetuse saamiseks.

Koolituse eesmärk: Potentsiaalne ettevõtja omab ülevaadet ettevõtluse olemusest, hüvedest ja väljakutsetest. Tunneb ettevõtte alustamise ja juhtimise alustalasid ning oskab koostada äriplaani.

Õppekava koostamise alused: Väikeettevõtja, tase 5 kutsestandard Kompetentsid: B2.1. Äritegevuse kavandamine, B.2.2. Äritegevuse käivitamine, B.2.3 Äriprotsessi korraldamine; B.2.4. Äritegevuse arendamine; B.2.5. Tootearendus; B.2.6 Finantsjuhtimine ja majandusarvestus

Koolituspäeva ajakava: 09:00 -16:15

Individuaalsed konsultatsioonid (1,5 tundi igale ettevõtjale) toimuvad kokkuleppel Kadri Arrakuga koolituse toimumise perioodil. 

Vajadusel järelkonsultatsioonid ka pärast koolituse lõppemist.

Koolituse maksumus: 1400 €, hind sisaldab käibemaksu

Koolituse sisu:

Ettevõtluse alused. 
Äriidee ja selle elluviimine.
Ettevõtte planeerimine.
Toode ja teenus. Disain ja arendus.
Turunduse alused.
Meeskonnatöö. Kommunikatsioon.
Ettevõtte raamatupidamine ja maksunduse alused
Juhtimine ja planeerimine, ettevõtja eneseregulatsioon.
Riskid, riskijuhtimine.
Tööseadusandlus. Tööõigus ja lepinguõigus.
Töötervishoid ja tööohutus.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

·        teab ettevõtluse põhimõisteid, protsesse, turumajanduse aluseid, ettevõtluse eesmärke ja tegutsemise juriidilisi vorme

·        oskab analüüsida oma äriideed ning selle elluviimise võimalusi ning riske

·        tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid ja struktuuri

·        teab turunduse põhimõtteid ja võimalusi

·        oskab analüüsida oma planeeritavat toodet või teenust, arendusvõimalusi

·        tunneb finantsjuhtimise ja -planeerimise põhimõtteid

·        teab äriseadustiku ja muude vajalike õigusaktidega sätestatud nõudeid

·        tunneb raamatupidamise põhialuseid, algdokumentide koostamisele esitatavaid nõudeid

·        teab maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid

·        teab meeskonnatöö aluseid, mõistab suhtlemisoskuste olulisust ettevõtlusega tegelemisel

·        teab tööohutuse ja tervishoiu nõudeid​

 

Tegemist on väga praktilise koolitusega ning kõigile osalejatele antakse individuaalne tagasiside valminud äriplaani kohta. Kõik koolitust läbi viivad lektorid on ise tegutsevad väikeettevõtjad ja omavad antud valdkonnas pikaajalist kogemust. Ka oskavad nad ettevõtlusega alustamisel Põlvamaa ja Võrumaa ettevõtluskeskkonna eripära. Oleme osalejatele olnud nõu ja jõuga abiks peale koolituse lõppemist. 

 

Auditoorne õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis, sellele lisandub iseseisev töö ning individuaalsed konsultatsioonid äriplaani koostamiseks. Väga suur rõhk on aktiivõppe erinevate vormide kasutamisel ja praktilistel ülesannetel, aruteludel, rühmatööl, individuaalsel tööl. 

Tercare viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestades õppijate vajadusi ning heaolu. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda vähemalt 80 % kontakttundidest, täita individuaalsed ülesanded, esitada ja kaitsta oma äriplaan.

Lektorid: Kadri Arrak, Terje Paes, Tiina Piho, Marko Arrak, Katrin Viilu

Kõik lektorid on pikaajalise täiskasvanute koolitaja ja väikeettevõtjana tegutsemise kogemusega oma ala tegijad.

Koolitus lõpeb oma äriplaani kaitsmisega ja koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

TERCARE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER

OLED OODATUD OSALEMA! JULGUST JA PEALEHAKKAMIST!

Kui soovid lisainformatsiooni, küsi julgesti!

Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: tööpäeviti 52 89 151

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com