top of page

ETTEVÕTLUSKOOLITUS

märts- aprill 2023

Soovid olla ettevõtja ning iseseisvalt tegutseda? Oled oodatud osalema üle-eestilisel koolitusel

PRAKTILINE ETTEVÕTLUSKOOLITUS KOOS  ÄRIPLAANI KOOSTAMISEGA

Toimumise koht: Põlva, Metsa 1

Koolituse korraldaja: Tercare OÜ

Aeg:  koolituspäeva kestus 9.00-16.15, koolitused toimuvad igal nädalal, enamasti neljapäeviti ja reedeti

Koolituse maht: 140 akadeemilist tundi, e-õpe 96 ak/h ja iseseisev töö 44 ak/h 

Grupi suurus: kuni 6 osalejat

 

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on suunatud kõigile neile, kes soovivad alustada oma ettevõtte loomisega, koostada äriplaani ning tegutseda ettevõtjana. 

Koolituse eesmärk: Potentsiaalne ettevõtja omab ülevaadet ettevõtluse olemusest, hüvedest ja väljakutsetest. Tunneb ettevõtte alustamise ja juhtimise peamisi teemasid,  ettevõtlusega alustamise spetsiifikat ning oskab koostada äriplaani. Koolitus arendab osalejate ettevõtluspädevusi ning nende valmisolekut toime tulla ettevõtluses ja töömaailmas.

Õppekava koostamise alused: Väikeettevõtja, tase 5 kutsestandard Kompetentsid: B2.1. Äritegevuse kavandamine, B.2.2. Äritegevuse käivitamine, B.2.3 Äriprotsessi korraldamine; B.2.4. Äritegevuse arendamine; B.2.5. Tootearendus; B.2.6 Finantsjuhtimine ja majandusarvestus.

Koolituspäeva ajakava: 09:00 -16:15

Individuaalsed konsultatsioonid (1 tund igale ettevõtjale) toimuvad kokkuleppel koolituse juhtivlektoriga koolituse toimumise perioodil.

Koolituse maksumus: 1400 eurot, hind sisaldab käibemaksu.

Koolituse sisu:
Sissejuhatus ettevõtlusesse: ettevõtluse olemus, ettevõtja, äriseadustik, ettevõtlusvormid, tugistruktuurid jm.  

Avalduse ja CV koostamine toetuse taotlemiseks.​

Ideede genereerimine. Loovustehnikad.

Äriidee formuleerimine ja ärikontseptsioon.

Äriplaan ja selle ülesehitus. Sissejuhatus äriplaani koostamisse.

Ettevõtluskeskkond, ehitusvaldkond ja edutegurid

Visioon, missioon ja eesmärgid

Varasema valdkonnas tegutsemise kogemuse kaardistus.

Toode/teenus. 

Tootmine ja teenindamine.

Omahinna arvutamine.

Konkurendid, konkurentsianalüüs

Müügihinna kujundamine.

Turundus ja müük.

Internetiturundus, oma ettevõttele kodulehekülje tegemine.

Juhtimine ja planeerimine, ettevõtja eneseregulatsioon.

Personal ja partnerid.

Kommunikatsioon. Meeskonnatöö.

Suhtlemine klientidega, koostööpartnerite, konkurentide ja avalikkusega. Pöördumised ja pakkumised.

Riskid, riskijuhtimine.

Finatsaruanded ja –planeerimine. 

Tööseadusandlus. Töötervishoid ja tööohutus.

Tööõigus ja lepinguõigus.

Raamatupidamise ja maksunduse alused.

Tegutsevate väikeettevõtjatega kohtumine.

Äriplaanide kaitsmine.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

·        teab ettevõtluse põhimõisteid, protsesse, turumajanduse aluseid, ettevõtluse eesmärke ja tegutsemise juriidilisi vorme

·        oskab analüüsida oma äriideed ning selle elluviimise võimalusi ning riske

·        tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid ja struktuuri

·        teab turunduse põhimõtteid ja võimalusi

·        oskab analüüsida oma planeeritavat toodet või teenust, arendusvõimalusi 

·        tunneb finantsjuhtimise ja -planeerimise põhimõtteid

·        teab äriseadustiku ja muude vajalike õigusaktidega sätestatud nõudeid

·        tunneb raamatupidamise põhialuseid, algdokumentide koostamisele esitatavaid nõudeid

·        teab maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid

·        teab meeskonnatöö aluseid, mõistab suhtlemisoskuste olulisust ettevõtlusega tegelemisel

·        teab tööohutuse ja tervishoiu nõudeid​

 

Tegemist on väga praktilise koolitusega, kus osalejad saavad pidevat individuaalset tagasisidet. Osalema on oodatud vaid kuni 6 inimest, et kõigile jaguks piisavalt tähelepanu. Koolitust läbi viivad lektorid on ise tegutsevad väikeettevõtjad, omavad ettevõtluses pikaajalist kogemust ning teavad ehitusvaldkonna eripärasid. Kaasatud on ka erinevad tegutsevad  ettevõtjad. Õppetegevuse käigus jagatakse näiteid edukatest  äriplaanidest ning koolituse üks tulemustest on igaühe enda hästi kirjutatud äriplaan.

 

Õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis, sellele lisandub iseseisev töö ning individuaalsed konsultatsioonid äriplaani koostamiseks. Väga suur rõhk on aktiivõppe erinevate vormide kasutamisel ja praktilistel ülesannetel, aruteludel, rühmatööl, individuaalsel tööl. 

Õpikeskkond: kontaktõpe

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda vähemalt 80% kontakttundidest, täita individuaalsed ülesanded, esitada ja kaitsta oma äriplaan.

Koolituse peamine lektor Kadri Arrak

on tegelenud alustavate ettevõtjate nõustamisega alates 2012 aastast ning koolitamisega 2017 aastast. Kadri on kirjutanud ja juhendanud üle 50 erineva ehitusvaldkonna äriplaani, mis on saanud edukalt rahastuse. Varasemalt on ta töötanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ettevõtluse õppetoolis, Ettevõtlus- ja Innovatsioonikekuses ning majanduse modelleerimise õppetoolis, SA Poliitikauuringute Keskuses Praxis sotsiaalkaitsepoliitika analüütikuna. Kadri on omandanud TÜ majandusteaduse magistrikraadi ning õpib edasi doktorantuuris. Oma doktoritöö raames seostab ta ettevõtlust regioonide majanduslike, demograafiliste ja kultuuridevahelise psühholoogia aspektidega.

Teised lektorid: Terje Paes, Tiina Piho, Marko Arrak

Kõik lektorid on pikaajalise täiskasvanute koolitaja, äriiplaanide koostamise ja juhendamise ning väikeettevõtjana tegutsemise kogemusega oma valdkonna eksperdid.

Koolitus lõpeb äriplaanide kaitsmisega ja koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

TERCARE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER

Küsimuste korral küsi julgesti!

Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: tööpäeviti 52 89 151

bottom of page