JÄRGMINE MEIE ETTEVÕTLUSKOOLITUS 30.09.- 05.11.2021

Praktiline ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamisega.

Toimumise koht: Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskus

Koolituse korraldaja: Tercare OÜ

Aeg: 30.09.- 05.11.2021 koolituspäeva kestus 9.00-16.15, koolitused toimuvad igal nädalal neljapäeviti ja reedeti

Koolituse maht: 140 akadeemilist tundi, auditoorse ja praktilise töö maht on 96 tundi

 

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on suunatud kõigile neile, kes soovivad koostada äriplaani, alustada oma ettevõtte loomisega ja tegutseda ettevõtjana, kellel on äriidee olemas ning kes on motiveeritud kirjutama äriplaani ja soovib oma äritegevusega alustada. Nõutav on arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel ja oma arvuti kasutamise võimalus.

Koolituse eesmärk: Potentsiaalne ettevõtja omab ülevaadet ettevõtluse olemusest, hüvedest ja väljakutsetest. Tunneb ettevõtte alustamise ja juhtimise peamisi teemasid ning oskab koostada äriplaani. Koolitus arendab osalejate ettevõtluspädevusi ning nende valmisolekut toime tulla ettevõtluses ja töömaailmas.

Õppekava koostamise alused: Väikeettevõtja, tase 5 kutsestandard Kompetentsid: B2.1. Äritegevuse kavandamine, B.2.2. Äritegevuse käivitamine, B.2.3 Äriprotsessi korraldamine; B.2.4. Äritegevuse arendamine; B.2.5. Tootearendus; B.2.6 Finantsjuhtimine ja majandusarvestus

Koolituspäeva ajakava: 09:00 -16:15

Individuaalsed konsultatsioonid (1 tund igale ettevõtjale) toimuvad kokkuleppel Kadri Arrakuga koolituse toimumise perioodil. Vajaduse tekkides võimalus ka Skype- konsultatsioonideks.

Vajadusel toimuvad järelkonsultatsioonid ka pärast koolituse lõppemist ning toetus ja abi äriplaani viimistlemisel.

Koolituse maksumus: 1250 €, hind sisaldab käibemaksu

Koolituse sisu:
Sissejuhatus ettevõtlusesse: ettevõtluse olemus, ettevõtja, äriseadustik, ettevõtlusvormid, tugistruktuurid jm.  

Avalduse ja CV koostamine toetuse taotlemiseks.​

Ideede genereerimine. Loovustehnikad.

Äriidee formuleerimine ja ärikontseptsioon.

Äriplaan ja selle ülesehitus. Sissejuhatus äriplaani koostamisse.

Ettevõtluskeskkond ja edutegurid

Visioon, missioon ja eesmärgid

Varasema valdkonnas tegutsemise kogemuse kaardistus.

Toode/teenus. 

Tootmine ja teenindamine.

Omahinna arvutamine.

Konkurendid, konkurentsianalüüs

Müügihinna kujundamine.

Turundus ja müük.

Internetiturundus, oma ettevõttele kodulehekülje tegemine.

Juhtimine ja planeerimine, ettevõtja eneseregulatsioon.

Personal ja partnerid.

Kommunikatsioon. Meeskonnatöö.

Suhtlemine klientidega, koostööpartnerite, konkurentide ja avalikkusega. Pöördumised ja pakkumised.

Riskid, riskijuhtimine.

Finatsaruanded ja –planeerimine. 

Tööseadusandlus. Töötervishoid ja tööohutus.

Tööõigus ja lepinguõigus.

Raamatupidamise ja maksunduse alused.

Ettevõtete külastus.​

Äriplaanide kaitsmine.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

·        teab ettevõtluse põhimõisteid, protsesse, turumajanduse aluseid, ettevõtluse eesmärke ja tegutsemise juriidilisi vorme

·        oskab analüüsida oma äriideed ning selle elluviimise võimalusi ning riske

·        tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid ja struktuuri

·        teab turunduse põhimõtteid ja võimalusi

·        oskab analüüsida oma planeeritavat toodet või teenust, arendusvõimalusi

·        tunneb finantsjuhtimise ja -planeerimise põhimõtteid

·        teab äriseadustiku ja muude vajalike õigusaktidega sätestatud nõudeid

·        tunneb raamatupidamise põhialuseid, algdokumentide koostamisele esitatavaid nõudeid

·        teab maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid

·        teab meeskonnatöö aluseid, mõistab suhtlemisoskuste olulisust ettevõtlusega tegelemisel

·        teab tööohutuse ja tervishoiu nõudeid​

 

Tegemist on väga praktilise koolitusega ning kõigile osalejatele antakse individuaalne tagasiside valminud äriplaani kohta. Kõik koolitust läbi viivad lektorid on ise tegutsevad väikeettevõtjad ja omavad antud valdkonnas pikaajalist kogemust. Ka oskavad nad ettevõtlusega alustamisel Põlvamaa ja Võrumaa ettevõtluskeskkonna eripära. Oleme osalejatele olnud nõu ja jõuga abiks peale koolituse lõppemist. 

 

Auditoorne õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis, sellele lisandub iseseisev töö ning individuaalsed konsultatsioonid äriplaani koostamiseks. Väga suur rõhk on aktiivõppe erinevate vormide kasutamisel ja praktilistel ülesannetel, aruteludel, rühmatööl, individuaalsel tööl. 

 

Õpikeskkond:Tercare viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestades õppijate vajadusi ning heaolu. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga. Ruumid on avarad, õhutatud ning igas ruumis on desinfitseerimisvahendid kätele. Soovi korral tagatakse 2 + 2 mööbli paigutus.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda vähemalt 80 % kontakttundidest, täita individuaalsed ülesanded, esitada ja kaitsta oma äriplaan.

Koolituse juhtivlektor Kadri Arrak

Kadri Arrak on tegelenud alustavate ettevõtjate nõustamisega alates 2012 aastast ning koolitamisega 2017 aastast. Varasemalt on ta töötanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ettevõtluse õppetoolis, Ettevõtlus- ja Innovatsioonikekuses ning majanduse modelleerimise õppetoolis, hetkel tegutseb SA Poliitikauuringute Keskuses Praxis sotsiaalkaitsepoliitika analüütikuna. Kadri on omandanud TÜ majandusteaduse magistrikraadi ning õpib edasi doktorantuuris. Oma doktoritöö raames seostab ta ettevõtlust regioonide majanduslike, demograafiliste ja kultuuridevahelise psühholoogia aspektidega. Kadri orienteerub hästi erinevates valdkondades ning on võimeline juhendama ka kõige keerulisemaid äriplaane eduka lõpptulemuseni.

Teised lektorid:  Terje Paes, Tiina Piho, Marko Arrak, Katrin Viilu

Kõik lektorid on pikaajalise täiskasvanute koolitaja ja väikeettevõtjana tegutsemise kogemusega oma ala tegijad.

Koolitus lõpeb oma äriplaani kaitsmisega ja koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

TERCARE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER

OLED OODATUD OSALEMA! JULGUST JA PEALEHAKKAMIST!

Kui soovid lisainformatsiooni, küsi julgesti!

Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: tööpäeviti 52 89 151