09.07.2020 - 31.07.2020  Põlvas

Äriplaani kirjutamise ja ettevõtlusega alustamise intensiivkursus

Toimumise koht: Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskus

Koolituse korraldaja: Tercare OÜ

Aeg: koolitus toimub neljapäeviti ja reedeti, kokku 6 koolituspäeval + äriplaani kaitsmise päev.

Koolituse maht:  72  ak/h, auditoorse töö maht 56 h, iseseisva töö maht (sh konsultatsioonid ja praktilised seminarid) 16 h

 

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on suunatud kõigile neile, kes soovivad koostada äriplaani, alustada oma ettevõtte loomisega ja tegutseda ettevõtjana. Intensiivkursus on mõeldud neile, kellel on äriidee olemas, kes on motiveeritud kirjutama äriplaani ja soovib oma äritegevusega võimalikult kiiresti alustada. Nõutav on arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel ja oma arvuti kasutamise võimalus.

Koolituse eesmärk: Potentsiaalne ettevõtja omab ülevaadet ettevõtluse olemusest, hüvedest ja väljakutsetest. Tunneb ettevõtte alustamise ja juhtimise alustalasid ning oskab koostada äriplaani.

Õppekava koostamise alused: Väikeettevõtja, tase 5 kutsestandard Kompetentsid: B2.1. Äritegevuse kavandamine, B.2.2. Äritegevuse käivitamine, B.2.3 Äriprotsessi korraldamine; B.2.4. Äritegevuse arendamine; B.2.5. Tootearendus; B.2.6 Finantsjuhtimine ja majandusarvestus

Koolituspäeva ajakava: 09:00 -16:15

Individuaalsed konsultatsioonid (1,5 tundi igale ettevõtjale) toimuvad kokkuleppel Kadri Arrakuga koolituse toimumise perioodil. 

Vajadusel järelkonsultatsioonid ka pärast koolituse lõppemist.

Koolituse maksumus: 900 €, hind sisaldab käibemaksu

Koolituse sisu:
ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded ettevõtlusvormid, nende erinevused;
äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine;
toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid);
finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt);
raamatupidamise põhialused;
maksunduse alused, maksustamine;
tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused);
töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes;
ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

·        teab ettevõtluse põhimõisteid, protsesse, turumajanduse aluseid, ettevõtluse eesmärke ja tegutsemise juriidilisi vorme

·        oskab analüüsida oma äriideed ning selle elluviimise võimalusi ning riske

·        tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid ja struktuuri

·        teab turunduse põhimõtteid ja võimalusi

·        oskab analüüsida oma planeeritavat toodet või teenust, arendusvõimalusi

·        tunneb finantsjuhtimise ja -planeerimise põhimõtteid

·        teab äriseadustiku ja muude vajalike õigusaktidega sätestatud nõudeid

·        tunneb raamatupidamise põhialuseid, algdokumentide koostamisele esitatavaid nõudeid

·        teab maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid

·        teab meeskonnatöö aluseid, mõistab suhtlemisoskuste olulisust ettevõtlusega tegelemisel

·        teab tööohutuse ja tervishoiu nõudeid​

 

Tegemist on väga praktilise koolitusega ning kõigile osalejatele antakse individuaalne tagasiside valminud äriplaani kohta. Kõik koolitust läbi viivad lektorid on ise tegutsevad väikeettevõtjad ja omavad antud valdkonnas pikaajalist kogemust. Ka oskavad nad ettevõtlusega alustamisel Põlvamaa ja Võrumaa ettevõtluskeskkonna eripära. Oleme osalejatele olnud nõu ja jõuga abiks peale koolituse lõppemist. 

 

Auditoorne õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis, sellele lisandub iseseisev töö ning individuaalsed konsultatsioonid äriplaani koostamiseks. Väga suur rõhk on aktiivõppe erinevate vormide kasutamisel ja praktilistel ülesannetel, aruteludel, rühmatööl, individuaalsel tööl. 

Tercare viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestades õppijate vajadusi ning heaolu. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda vähemalt 80 % kontakttundidest, täita individuaalsed ülesanded, esitada ja kaitsta oma äriplaan.

Koolituse juhtivlektor Kadri Arrak

Kadri Arrak on tegelenud alustavate ettevõtjate nõustamisega alates 2012 aastast ning koolitamisega 2017 aastast. Varasemalt on ta töötanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ettevõtluse õppetoolis, Ettevõtlus- ja Innovatsioonikekuses ning majanduse modelleerimise õppetoolis, hetkel tegutseb SA Poliitikauuringute Keskuses Praxis sotsiaalkaitsepoliitika analüütikuna. Kadri on omandanud TÜ majandusteaduse magistrikraadi ning õpib edasi doktorantuuris. Oma doktoritöö raames seostab ta ettevõtlust regioonide majanduslike, demograafiliste ja kultuuridevahelise psühholoogia aspektidega. Tema juhendamisel on rahastamist saanud üle 30 äriplaani erinevatest rahastusallikatest. Ettevõtjana tegutsedes ja olles läbi töötanud üle 50 äriplaani ja kokku puutunud väga paljude erineva mastaabiga ettevõtjatega, orienteerub ta hästi erinevates valdkondades ning on võimeline juhendama ka kõige keerulisemaid äriplaane eduka lõpptulemuseni. 

Kadri on sügava oma ala missioonitundega ning läheneb igale ettevõtlusega alustada soovijale personaalselt, pühendunult ja põhjalikult. 

Teised lektorid:  Terje Paes, Tiina Piho, Marko Arrak, Katrin Viilu

Kõik lektorid on pikaajalise täiskasvanute koolitaja ja väikeettevõtjana tegutsemise kogemusega oma ala tegijad.

Koolitus lõpeb oma äriplaani kaitsmisega ja koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

TERCARE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER

OLED OODATUD OSALEMA! JULGUST JA PEALEHAKKAMIST!

Kui soovid lisainformatsiooni, küsi julgesti!

Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: tööpäeviti 52 89 151

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com