MTÜ Võluvõru projekt Meie aja võtmepädevused. Projekti periood: 01.09.2018 - 30.06.2020

Projekt on suunatud valdkondlikult täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumisse, kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks. 

Rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Partneriteks on MTÜ Parim Tervis, Alu Rahvaõpistu Selts, Lüllemäe Rahvaõpistu, OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus, OÜ Teadvel, OÜ Tercare, SA Tartu Rahvaülikool.

Koostöös partneritega viiakse ellu võtmepädevuste arendamise koolitused 10 maakonnas - Ida- Virumaal kahes keeles, Saaremaal, Põlvamaal, Viljandimaal, Jõgevamaal, Tartumaal, Harjumaal, Raplamaal, Valgamaal ja Võrumaal.

 

Projekti koostööpartneriks tegevuste läbiviimiseks Põlvamaal ja Viljandimaal on Tercare OÜ.

Lisainfo: Terje Paes, Tercare OÜ juhatuse liige; Tel. 52 89 151; E-post: tercare@gmail.com


Koolitustele oodatakse seni vähem elukestvas õppes osalenud elanikke sh:

▪ Eesti keelt mitte kõnelevad inimesed, kes vajavad suhtluskeelt, vanuses umbes 25- 50 aastat;

▪ Lastega kodus olevad vanemad, kelle võimalused osaleda tööelus on piiratud või õpingud on katkenud;

▪ Vanemaealised, kellel arvutikasutamise oskused puuduvad või on vähesed ning nende puudumine on takistav tegur igapäevaelus paremini hakkama saamiseks;

▪ Madala haridustaseme ja/või väikse sissetulekuga töötavad inimesed, kellel pole võimalust olnud seni elukestvas õppes osaleda.

Võtmepädevuste koolitusi on planeeritud kokku 66 grupile, osalema oodatakse umbes 1000 inimest.

Kursused, mida pakutakse on osalejatele tasuta:

1. Rahaasjade planeerimise põhitõed;

2. Projektide algatamine, koostamine, juhtimine;

3. Uued oskused;

4. Õpimotivatsiooni kujundamine;

5. Arvutimaailma avastamas;

6. Eesti keele suhtlemiskursus.


Koolituste eelselt on võimalus individuaalsele nõustamisele tulla, et leida just see õige ja vajalik kursus ning samuti kasutada koolituste ajal lastehoiuteenust.

Lisaks toimuvad koostöö- ja kogemuspäevad projekti koostöövõrgustikule, mille raames toimuvad arutelud, nõupidamised, kogemuste vahetamised, jõustamine ning vajalikud koolitused.

Projekti kogumaksumus: 224 107,60 eurot

Lisainfo: projektijuht Helle Kivi, MTÜ Võluvõru juhatuse liige

Varasemad projektid, kus Tercare OÜ on osalenud koostööpartnerina:

2014, ETKA Andras, ESF projekt "AGENDA „Euroopa täiskasvanuõppe tegevuskava rakendamine“

2013 - 2014 SA Innove Karjääriteenuste Arenduskeskus, ESF programmi „Karjääriteenuste arendamine Eestis“ raames projekti „Täiskasvanutele karjääriinfo vahendamise ja -nõustamise metoodikapaketi koostamine ning koolitus“ rakendamine ja elluviimine.

2011 - 2013 Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, ESF projekti „Kutseõppeasutuste vene õppekeelega õppijatele karjääriõppe teenuse pakkumine“ rakendamine ja elluviimine.

2012 - 2013 Sinu Koolituspartner OÜ, ESF projekti "Igale lapsele oma Meeri Poppins” rakendamine ja elluviimine.

2012 - 2013 Sinu Koolituspartner OÜ, ESF projekti “Julgus muutuda on julgus töötada tugiisiku, klienditeenindaja või ettevõtjana” rakendamine ja elluviimine.  

2012 - 2013 Sinu Koolituspartner OÜ, ESF projekti “Võimalus töötada tugiisikuna – võimalus hoida ja hoolida” rakendamine ja elluviimine.

2010, 2012, 2013 SA Innove, Karjääriteenuste Arenduskeskus Koolituste “Karjäärikoordinaatorite baaskoolitus” läbiviimine

2011 - 2013 Sinu Koolituspartner OÜ ESF projekti “Tööle – tugiisiku, isikliku abistaja või lapsehoiuteenuse abiga” rakendamine ja elluviimine.

2012  SA Innove,Karjääriteenuste Arenduskeskus Kutseõppeasutuste karjääriõpetuse õpetajaraamatu 1.versiooni  (2007) uuendamine.

2011 - 2012 MTÜ Lahedad Naised Lahedalt Noortementorite koolitus.

2011 - 2012 Sinu Koolituspartner OÜ, ESF projekt “Selge minapilt ja elupilt põhikoolist”rakendamine ja läbiviimine.

2011 - 2012 Võrumaa Kutsehariduskeskus, ESF projekti “Karjäärikohvik kutsekooli” rakendamine ja elluviimine

2010 - 2011 Võru Linnavalitsus, ESF Projekti “Võru linna ja valla töötute noorte ja lühiajaliste töötute tööjõuturule kiiremale integreerumisele kaasa aitamine” rakendamine ja elluviimine

2011 - 2013 Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, ESF projekti „Kutseõppeasutuste vene õppekeelega õppijatele karjääriõppe teenuse pakkumine” rakendamine ja elluviimine.

2011 - 2012 Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, ESF projekti „Karjääriõppekursused ebapiisava eesti keele oskusega töötavatele täiskasvanutele” rakendamine ja elluviimine.  Karjäärinõustajate koolitus. Karjääriõppekursused täiskasvanutele.

2010, 2012, 2013 SA Innove, Karjääriteenuste Arenduskeskus, Koolituste läbiviimine: Aktiivne kaasamine nõustamises.

2007 - 2011 SA Andras, Koolituste läbiviimine: Isikliku ja tööalase karjääri planeerimine. Elukestva õppe tähtsus muutustega toimetulekuks. Eneseregulatsiooni oskused.