top of page

Lapsehoidja/ lasteaiaõpetaja assistendi koolitus

Koolituse eesmärk: Koolitusel antakse ülevaade lapsehoidjana või lasteaiaõpetaja assistendina töötamise võimalustest ja viisidest, lapsehoiuteenuse osutamise eetilistest alustest, vajaminevatest suhtlemisoskustest, turvalise kasvu-keskkonna loomise võimalustest, vajadusel töö arvestamisest ja kajastamisest dokumentatsioonis, eneseregulatsiooni võtetest ning olulisusest, eri-vajadustega lastega töötamisest, ealisest pedagoogikast, hügieeni- ja toitumisharjumuste kujundamisest, perega koostööst, seadusandlusest ja lapsehoidja töös vajaminevatest praktilistest toimetulekuoskustest ja –teadmistest. Koolitusel osalejad läbivad esmaabiandjate baaskoolituse.

 

Koolituskava koostamisel lähtusime lapsehoidja  5 tase kutsestandardiga määratletud pädevuste omandamisest ning lapsehoidja kutseeksami sooritamiseks vajaminevatest teadmistest ja oskustest.

Sihtgrupp: Inimesed,  kes soovivad töötada lapsehoidjana ja/või sooritada lapsehoidja kutseeksamit

Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

- orienteerub Eesti sotsiaalhoolekandesüsteemis, eriti lastekaitsesüsteemis;
- tunneb lapsehoidja kutse-eetikat ning last ja peret puudutavaid õigusakte;
- loob lapsele turvalise keskkonna;
- tunneb kodumajapidamise ja olmehügieeni aluseid;
- toetab lapse kasvu ja arengut, tunneb väärkohtlemise ilminguid;
- oskab kavandada ja läbi viia eakohaseid päevategevusi, juhendab laste loovtegevusi ja teab nende tähtsust;
- kujundab lapse hügieeniharjumusi;
- tunneb tervisliku toitumise põhimõtteid ja oskab koostada laste menüüd;
- oskab hoida lapse tervist ja teda põetada;
- oskab vajadusel osutada esmaabi;
- teeb koostööd lapsevanemaga ja arvestab perekonna väärtushinnangute ja lapsekasvatuse põhimõtetega;
- tunneb eripedagoogika ja -psühholoogia teoreetilisi aluseid;
- oskab hoida erivajadusega last;
- tunneb lapsehoiuteenusega seotud õigusakte.

Koolituse edukalt lõpetanule väljastatakse Tercare OÜ tunnistus. 

Koolituse maht: 302 akadeemilist tundi, sellest 282 tundi auditoorset (sh 80 tundi praktikat) ja 20 tundi iseseisvat tööd

Lektorid: Terje Paes, Ene Mattus, Aino Aasma, Toivo Niiberg.  

Kõik koolitust läbiviivad lektorid on oma valdkonna praktikud ja pikaaegse täiskasvanute koolitamise kogemusega.

Koolituse maksumus: 1600 € (hind sisaldab käibemaksu)

Koolituse aeg: kokkuleppel

Toimumise koht: Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskus. 

Koolitus sisaldab 16 tunnist esmaabiandja väljaõpet ja 6-tunnist toiduhügieeni koolitust.
 

Iseseisva tööna (20 tundi) vormistab koolitatav etteantud vormi alusel eneseanalüüsi (lõputöö) praktilise töökogemuse kohta.

Auditoorne õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis. Väga suur rõhk on aktiivõppe erinevate vormide kasutamisel ja praktilistel ülesannetel, aruteludel, rühmatööl, individuaalsel tööl.

Tercare viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestades õppijate vajadusi ning heaolu. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 80 % õppetöös, teostanud iseseisva töö ning läbinud erialase praktika. 

Koolituse läbinud saavad Tercare OÜ tunnistuse.

Tercare OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner-

 

KUI TEKIB KÜSIMUSI, SIIS KINDLASTI VÕTA  JULGESTI ÜHENDUST!

 

Kontakt: Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: +372 52 89 151

Koduleht: www.tercare.ee

bottom of page