top of page

Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppega.
21.08.- 23.10.2024 Põlvas!

Koolituse eesmärk: Koolitusel antakse ülevaade lapsehoidjana või lasteaiaõpetaja assistendina töötamise võimalustest ja viisidest, lapsehoiuteenuse osutamise eetilistest alustest, vajaminevatest suhtlemisoskustest, turvalise kasvukeskkonna loomise võimalustest, vajadusel töö arvestamisest ja kajastamisest dokumentatsioonis, eneseregulatsiooni võtetest ning olulisusest, erivajadustega lastega töötamisest, ealisest pedagoogikast, hügieeni- ja toitumisharjumuste kujundamisest, perega koostööst, seadusandlusest ja lapsehoidja töös vajaminevatest praktilistest toimetulekuoskustest ja –teadmistest. Koolitusel osalejad läbivad esmaabiandja väljaõppe.

Õppekavarühm: Lastehoid ja teenused noortele

Õppekava koostamisel lähtusime Lapsehoidja  5 tase kutsestandardiga määratletud pädevuste (sh. esmaabiandja pädevuste) omandamisest. 

Sihtgrupp: Inimesed,  kes soovivad töötada lapsehoidja ja/ või lasteaiaõpetaja assistendina.

Õpiväljundid: 

Koolituse läbinu:

- järgib lapsehoidja kutsestandardit, kutse-eetikat ja lapsehoiuteenusele esitatavaid    

  nõudeid;
- toetab päevategevuste kavandamisel ja läbiviimisel lapse füüsilist, emotsionaalset,

  intellektuaalset ja sotsiaalset arengut, loovuse ja väärtuste kujunemist, lähtudes

  lapse turvalisusest, arenguvajadustest, individuaalsusest ja vanusest;

- hooldab imikut igapäevastes toimingutes, tagab imiku igakülgset arengut toetava

   turvalise kasvukeskkonna;

- hooldab, hoiab ja arendab erivajaduse ja suure hooldusvajadusega last;

- oskab vajadusel hinnata kannatanu seisundit ning osutada esmaabi;

- vajadusel juhendab kolleege ja meeskonda

Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega ja koolituse edukalt lõpetanule väljastatakse Tercare OÜ tunnistus. 

Kokku koolituse maht  266  akadeemilist tundi, mis sisaldab 176 tundi teoreetilist auditoorset õpet, s.h. 16 tundi esmaabiandja väljaõpet ja 80 h erialast juhendatud praktikat. Iseseisev töö on 10 h.

Koolituse maksumus:  1984 €, hind sisaldab käibemaksu

Toimumise koht: Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskus.

 

Õppe sisu.

Sissejuhatus lapsehoidja/ lasteaiaõpetaja assistendi töösse, kutse- eetika, kutse taotlemine.

Suhtlemis- ja arengupsühholoogia alused.

Lapse vaimse ja füüsilise kasvukeskkonna toetamine, tervist ohustavad tegurid.

Koduohutuse alused, praktilised majapidamisoskused.

Lapse üldine areng ja selle toetamine.

Eakohased päevategevused, nende kavandamine, läbiviimine, reflektsioon.

Kõne arengu toetamine.

Loovtegevuste kavandamine, läbiviimine.

Lapse enesekohaste oskuste kujundamine.

Lapse tervise edendamine, tervisliku seisundi jälgimine.

Haige lapse hooldamine ja põetamine.

Lapse toitumine erinevatel vanuseastmetel.

Koostöö lapsevanema/ hooldaja, tugivõrgustiku ja meeskonnaga.

Esmaabi osutamise väljaõpe (16 ak/tundi).

Seadusandlus.

Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine.

Erivajadustega laste märkamine ja  toetamine.

Imiku (0-1 aastat) hoidmine ja hooldamine. 

Suure hooldusvajadusega lapse hooldamine.

Tööjuhendamine.

Juhendatud erialane praktika (80 tundi).

Iseseisev töö (10 tundi).

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus.

Iseseisva tööna (10 tundi) vormistab koolitatav etteantud vormi alusel eneseanalüüsi (lõputöö) praktilise töökogemuse kohta.

Auditoorne õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis. Väga suur rõhk on aktiivõppe erinevate vormide kasutamisel ja praktilistel ülesannetel, aruteludel, õppekäikudel, rühmatööl, individuaalsel tööl.

 

Lektorid: 

Terje Paes, Koolieelne pedagoogika ja psühholoogia, MA, Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut; Sotsiaaltöö, MA  Tallinna Ülikool, Täiskasvanute koolitaja, tase 7; Karjäärinõustaja, tase 7; töökogemus lasteasutuses 13 aastat.

Ene Mattus, alates 2012  SA Tartu Kiirabi koolituskeskuse lektor, litsentseeritud esmaabiõpetaja

Aino Aasma, pikaajaline töökogemus erivajaduste ja raske hoolduspuudega lastega Põlvas, Roosi Koolis.

Karin Kopli, Tartu Ülikool, baka oli Koolieelse lasteasutuse õpetaja, BA Tartu Ülikool, hetkel õpingud pooleli Kaasav haridus, Tartu Ülikool MA, lasteaias töökogemus 13 aastat.

Anu Kolk, Lapsehoidja, tase 5, töökogemus erivajadusega lastega töötamisel 8 aastat

Kõik koolitust läbiviivad lektorid on oma valdkonna praktikud ja pikaajalise täiskasvanute koolitamise kogemusega.

Tercare OÜ viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestades õppijate vajadusi ning heaolu. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 80 % õppetöös, teostanud iseseisva töö ning läbinud erialase praktika. 

Koolituse läbinud saavad Tercare OÜ tunnistuse.

Tercare OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner-

 

KUI TEKIB KÜSIMUSI, SIIS KINDLASTI VÕTA  JULGESTI ÜHENDUST!

 

Kontakt: Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: +372 52 89 151

Koduleht: www.tercare.ee

bottom of page