Tugiisiku baaskoolitus

UUS! TULEKUL TUGIISIKU BAASKOOLITUS PÕLVAS 16.03.- 04.05.2020

Toimumise koht: Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskus

Koolituse korraldaja: Tercare OÜ

Koolituse maht:  160 ak/h, auditoorse töö maht 120 h, iseseisva töö maht 10 h, erialane praktika 30 h

Koolituse sihtgrupp: koolitus on suunatud neile, kes soovivad tööle asuda erinevate toimetulekuraskustega isikute tugiisikuna.

Koolituskava koostamise alus: Kutsestandard Hooldustöötaja, tase 4 kompetentsid: B.2.3 Töö lastega B.2.5 Töö erivajadustega inimestega B.2.6 Suhtlemine Kutsestandard Sotsiaaltöötaja, tase 6 kompetentsid: B.2.5 Klienditöö B.2.6 Sotsiaalnõustamine

Koolituspäeva ajakava: 09:00 -16:15

Koolituse maksumus: 1300 €, hind sisaldab käibemaksu

Koolituse eesmärk: Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna erinevate toimetulekuraskustega inimestega, peredega, kus on puudega laps või puudega (erivajadusega) vanem ning lisaks peredega, kes vajavad lapse kasvatamise küsimustes toetust.

Koolituse sisu:

Koolitusel antakse ülevaade tugiisikuna töötamise võimalustest ja viisidest, teenuse osutamise eetilistest alustest, vajaminevatest suhtlemisoskustest, nõustamisvestluse ülesehitusest ning selle juhtimisest, töö arvestamisest ja kajastamisest dokumentatsioonis, koostööst meeskonna ja perega, eneseregulatsiooni võtetest ning olulisusest, seadusandlusest ja tugiisiku töös vajaminevatest praktilistest toimetulekuoskustest ja –teadmistest. Ka teevad koolitusel osalejad läbi esmaabiandjate baaskoolituse ja 30 tundi erialapraktikat.

Käsitletavad teemad: 

 • Tugiisiku teenuse osutamise alused ja eetika 

 • Psühholoogia 

 • Suhtlemispsühholoogia ja nõustamispõhimõtted pere tugiisiku töös 

 • Sotsiaalpoliitika, seadusandlus 

 • Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine 

 • Koostöö perekonnas ja tugivõrgustikuga 

 • Arengupsühholoogia 

 • Lapse areng ja selle toetamine 

 • Erivajadus ja puuete liigid 

 • Praktika töökeskkonnas 

 • Esmaabi 

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • mõistab tugiisiku teenuse olemust ja eetilisi lähtekohti;

 • lähtub oma töös arengupsühholoogia põhitõdedest;

 • valdab erinevaid suhtlemisvorme ja - tasandeid;

 • toetab erinevate sihtrühmade toimetulekut, arengut ja vajadusi;

 • järgib kehtivat seadusandlust;

 • juhendab erivajadusega ja/või väärkoheldud inimest;

 • osutab vajadusel esmaabi.

Õppemeetodid: loengud, arutelud, praktilised juhtumianalüüsid, õppekäigud

Iseseisev töö:  Osaleja koostab etteantud juhtumi põhjal tegevusplaani, kirjeldades abivajaja aktuaalseid ja potentsiaalseid probleeme ning tema juhendamise/toetamise võimalusi.

Tugiisikuna rakendumise võimalused:

Meilt on väga palju küsitud, et kuhu tugiisikud pärast tööle saavad asuda. Saame rääkida varasema praktika põhjal, et tööle on asutud kohalike omavalitsuste juures teenuse osutajana erinevate lepingutega, hooldekodudes, haiglates, lastekodudes, koolides ja lasteasutustes erivajadusega noore või lapse tugiisikuna, projektide raames või eratellijale teenuse osutajana, MTÜ-des, jne. Tööandjateks on olnud ka varjupaigad, päevakeskused, jne. Meie varasem praktika koolituse läbinute töölerakendumisel on olnud väga hea, sest ligikaudu 400 koolituse läbinust on 70 % rakendunud tööturul sotsiaalvaldkonnas tugiiisikuna või sellele lähedasel alal ning tagasiside erialastele teadmistele ja oskustele erinevate tööandjate poolt üle Eesti on väga hea. 

Koolitus on väga praktiline ning koolitust läbi viivad lektorid on oma ala tunnustatud asjatundjad ja omavad antud valdkonnas pikaajalist töökogemust nii mujal Eestis kui ka Põlvamaal. (vt. https://www.tercare.ee/kvaliteedi-tagamise-alused)

Koolitajad: Terje Paes, Toivo Niiberg, Aino Aasma, Külli Piirisild, Ene Mattus

Auditoorne õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis. Väga suur rõhk on aktiivõppe erinevate vormide kasutamisel ja praktilistel ülesannetel, aruteludel, rühmatööl, individuaalsel tööl, õppekäikudel.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: 

Õpilane on osalenud vähemalt 80 % õppetöös, sh. grupitöös, sooritanud iseseisva töö ja erialase praktika ning sooritanud esmaabi testi (vähemalt 90 % õiged vastused).

Õppekeskkond: Tercare viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestades õppijate vajadusi ning heaolu. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga.

Koolituse läbinud saavad Tercare OÜ tunnistuse.

TERCARE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER.

 

KUI TEKIB KÜSIMUSI, SIIS KINDLASTI VÕTA  JULGESTI ÜHENDUST!

Kontakt: Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: +372 52 89 151

Koduleht: www.tercare.ee

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com