Tugiisiku baaskoolitus

TUGIISIKU BAASKOOLITUS PÕLVAS    26.aprill- 26.mai 2021

Koolitus sisaldab ka esmaabiandja koolitust 16 tundi, väljastatakse vastav tunnistus.

Toimumise koht: Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskus

Koolituse korraldaja: Tercare OÜ

Koolituse maht:  160 ak/h, auditoorse töö maht 128 h, iseseisva töö maht 32 h

Koolituse sihtgrupp: koolitus on suunatud neile, kes soovivad tööle asuda erinevate toimetulekuraskustega isikute tugiisikuna.

Koolituskava koostamise alus: Kutsestandard Tugiisik 3 tase; Kutsestandard Hooldustöötaja, tase 4 kompetentsid: B.2.3 Töö lastega B.2.5 Töö erivajadustega inimestega B.2.6 Suhtlemine Kutsestandard Sotsiaaltöötaja, tase 6 kompetentsid: B.2.5 Klienditöö B.2.6 Sotsiaalnõustamine

Koolituspäeva ajakava: 09:00 -16:15

Koolituse ajakava: koolitused toimuvad E,T,K, neljapäeviti ja reedeti õppetööd ei toimu

Koolituse maksumus: 1300 €, hind sisaldab käibemaksu

Seoses koroonapiirangutega erandina koolituse osana erialapraktikat (30 ak/h) ei toimu, kuna asutused lihtsalt ei võta tervisliku turvalisuse huvides praktikante praktikale. Selle asemel toimuvad kogemusõppe vormis tegevused, ehk kohtumised tegutsevate tugiisikute, asutuse juhtide või pedagoogide ning lapsevanematega. Iseseisva töö maht on ka seekord suurem ja seisneb praktilisel individuaalsel ülesandel, selle teostamisel ning kaitsmisel grupis.

Koolituse eesmärk: Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna erinevate toimetulekuraskustega inimestega, peredega, kus on puudega laps või puudega (erivajadusega) vanem ning lisaks peredega, kes vajavad lapse kasvatamise küsimustes toetust.

Koolituse sisu:

Koolitusel antakse ülevaade tugiisikuna töötamise võimalustest ja viisidest, teenuse osutamise eetilistest alustest, vajaminevatest suhtlemisoskustest, nõustamisvestluse ülesehitusest ning selle juhtimisest, töö arvestamisest ja kajastamisest dokumentatsioonis, koostööst meeskonna ja perega, eneseregulatsiooni võtetest ning olulisusest, seadusandlusest ja tugiisiku töös vajaminevatest praktilistest toimetulekuoskustest ja –teadmistest. Ka teevad koolitusel osalejad läbi esmaabiandjate baaskoolituse ja 30 tundi erialapraktikat.

Käsitletavad teemad: 

 • Tugiisiku teenuse osutamise alused ja eetika 

 • Psühholoogia 

 • Suhtlemispsühholoogia ja nõustamispõhimõtted pere tugiisiku töös 

 • Sotsiaalpoliitika, seadusandlus 

 • Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine 

 • Koostöö perekonnas ja tugivõrgustikuga 

 • Arengupsühholoogia 

 • Lapse areng ja selle toetamine 

 • Erivajadus ja puuete liigid 

 • Praktika töökeskkonnas 

 • Esmaabi 

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • mõistab tugiisiku teenuse olemust ja eetilisi lähtekohti;

 • lähtub oma töös arengupsühholoogia põhitõdedest;

 • valdab erinevaid suhtlemisvorme ja - tasandeid;

 • toetab oma teadmiste ja oskustega erinevate sihtrühmade toimetulekut, arengut ja vajadusi;

 • järgib kehtivat seadusandlust;

 • juhendab erivajadusega ja/või väärkoheldud inimest;

 • osutab vajadusel esmaabi.

Õppemeetodid: Auditoorne õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis. Väga suur rõhk on aktiivõppe erinevate vormide kasutamisel ja praktilistel ülesannetel, aruteludel, rühmatööl, individuaalsel tööl, õppekäikudel, praktiliste juhtumite analüüsil, kohtumistel tugiisikutega.

Hindamismeetod:  

Koolitatav koostab ja esitab etteantud juhendi põhjal juhtumianalüüsi, kaitseb seda grupi ees. 

Koolitatav sooritab individuaalselt praktilised ülesanded ja esitab nende kirjaliku kokkuvõtte.

Esmaabi osutaja testi positiivne sooritamine (vähemalt 90 % testist õiged vastused).

Õppekava hinnatakse mitteeristavalt.

 

Hindamiskriteeriumid: 

Positiivseks soorituseks koostab koolitusel saadud teadmiste toel juhtumianalüüsi ning tegevusplaani, kirjeldades abivajaja aktuaalseid ja potentsiaalseid probleeme ning pakkudes välja sekkumisvõimalusi.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: 

Koolitatav  on osalenud vähemalt 80 % auditoorsetest tundidest.

Koolitatav on läbinud täies mahus esmaabi osutaja koolituse ja sooritanud esmaabialaste teadmiste testi.

Koolitatav on täitnud individuaalsed praktilised ülesanded ning koostanud juhtumianalüüsi ja kaitsnud seda grupi ees.

 

Koolitus on väga praktiline ning koolitust läbi viivad lektorid on oma ala tunnustatud asjatundjad ja omavad antud valdkonnas pikaajalist töökogemust nii mujal Eestis kui ka Põlvamaal. (vt. https://www.tercare.ee/kvaliteedi-tagamise-alused)

 

Koolitajad: Terje Paes, Aino Aasma, Külli Piirisild, Ene Mattus

Tugiisikuna rakendumise võimalused:

Meilt on väga palju küsitud, et kuhu tugiisikud pärast tööle saavad asuda. Saame rääkida varasema praktika põhjal, et tööle on asutud kohalike omavalitsuste juures teenuse osutajana erinevate lepingutega, hooldekodudes, haiglates, lastekodudes, koolides ja lasteasutustes erivajadusega noore või lapse tugiisikuna, projektide raames või eratellijale teenuse osutajana, MTÜ-des, jne. Tööandjateks on olnud ka varjupaigad, päevakeskused, jne. Meie varasem praktika koolituse läbinute töölerakendumisel on olnud väga hea, sest ligikaudu 400 koolituse läbinust on 70 % rakendunud tööturul sotsiaalvaldkonnas tugiiisikuna või sellele lähedasel alal ning tagasiside erialastele teadmistele ja oskustele erinevate tööandjate poolt üle Eesti on väga hea. 

Õppekeskkond: Tercare viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestades õppijate vajadusi ning heaolu. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga.

Koolituse läbinud saavad Tercare OÜ tunnistuse.

TERCARE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER.

 

KUI TEKIB KÜSIMUSI, SIIS KINDLASTI VÕTA  JULGESTI ÜHENDUST!

Kontakt: Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: +372 52 89 151

Koduleht: www.tercare.ee

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com