top of page

TUGIISIKU BAASKOOLITUS

Koolitus sisaldab esmaabiandja väljaõpet 16 tundi, väljastatakse vastav tunnistus.

Toimumise koht: Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskus

Koolituse korraldaja: Tercare OÜ

Koolituse maht kokku on 260  akadeemilist tundi, mis sisaldab 160 tundi teoreetilist auditoorset õpet, s.h. 16 tundi esmaabiandja väljaõpet ja 80 h erialast praktikat. Iseseisev töö on 20 h

Koolitus on 100 % kontaktõpe ning väga praktilise suunitlusega!

Koolituse sihtgrupp: koolitus on suunatud neile, kes töötavad või soovivad tööle asuda erinevas vanuses ja erinevate toimetulekuraskustega isikute tugiisikuna, sh. abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisikuna, rahvusvahelise kaitse saajaga, sõltuvushäirega isiku, toimetulekuraskustes isiku, toimetulekuraskustes pere või väärkoheldud isiku tugiisikuna.

Koolituskava koostamise alus: 

Kutsestandard Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 kohustuslikud kompetentsid ja spetsialiseerumised: B.2.8 Töö abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsega; B.2.9 Töö toimetulekuraskustes isikuga; B.2.10 Töö rahvusvahelise kaitse saajaga; B.2.11 Töö väärkoheldud isikuga; B.2.12 Töö toimetulekuraskustes perega; B.2.13 Töö sõltuvushäirega isikuga

 

Koolituspäeva ajakava: 09:00 -16:15

Koolituse ajakava: kokkuleppel

Koolituse maksumus: kokkuleppel

Koolituse eesmärk:  Koolitus annab baasteadmised tööks tugiisikuna, et toetada kliendi sotsiaalsete oskuste ja tegevusvõime arendamist, säilitamist ja võimestamist, teadmisi ja oskusi juhendada ja toetada igapäevaelu toimingutes,  võimetekohasel panustamisel ühiskonda ja asjaajamise korraldamisel.

Käsitletavad teemad: 

 • Tugiisiku teenuse osutamise alused ja eetika, kutse taotlemine 

 • Tugiisiku töö psühholoogilised alused.

 • Suhtlemispsühholoogia ja nõustamispõhimõtted tugiisiku töös

 • Konfliktide ennetamine ja juhtimine.

 • Tegevusvõime analüüs, dokumentatsiooni haldamine tugiisikutöös, asjaajamise korraldamine.

 • Seadusandlus, õigusaktid.

 • Terviseseisundi jälgimine ja analüüs, tervisekäitumise (sh seksuaalkäitumise) kujundamine.

 • Kliendi ja pere juhendamine ning toetamine igapäevaelu toimingutes.

 • Kliendi toetamine sotsiaalse kaasatuse toetamisel ja panustamisel ühiskonda.

 • Koostöö perekonnas ja tugivõrgustikuga.

 • Töö abivajadusega lapsega/noorukiga, perega. Lapse/nooruki emotsionaalse, vaimse ja füüsilise arengu toetamine peres, haridusasutuses. Erivajadus ja puuete liigid. 

 • Töö väärkoheldud isikuga. Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine.

 • Töö sõltuvushäirega isikuga.

 • Toimetulekuraskustes isiku ja pere toetamine

 • Töö rahvusvahelise kaitse saajaga.

 • Erialane juhendatud praktika töökeskkonnas 

 • Esmaabi 

 • Juhtumianalüüs.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • mõistab sotsiaalalal töötamise olemust ja eetilisi lähtekohti;

 • toetab kliendi sotsiaalsete oskuste arendamist;

 • loob koostöös kliendiga turvalise keskkonna, mis toetab tema tegevusvõime kujunemist, säilimist, arendamist ja juhendab klienti igapäevaelu toimingute kavandamisel, elluviimisel;

 • toetab kliendi võimetekohast kaasatust ja panustamist ühiskonda;

 • juhendab asjaajamise korraldamisel ja võrgustiku loomisel;

 • toetab abivajadusega last, toimetulekuraskustest isikut/peret, väärkoheldud inimest ja sõltuvushäirega isikut;

 • mõistab rahvusvahelise kaitse saajaga tegelemise eripära ja toetab klienti kultuuriliste eripäradega toimetulekul ja uues elukeskkonnas kohanemisel ning toetab klienti vajalike teenuste saamisel, asjaajamise korraldamisel;

 • osutab vajadusel esmaabi;

 • teeb koostööd kolleegide, meeskonna ja võrgustikuliikmetega.

Õppemeetodid: Auditoorne õppetöö toimub loengute ja seminaride vormis. Väga suur rõhk on aktiivõppe erinevate vormide kasutamisel ja praktilistel ülesannetel, aruteludel, rühmatööl, individuaalsel tööl, õppekäikudel, praktiliste juhtumite analüüsil, kohtumistel tugiisikutega.

Hindamismeetod:  

Koolitatav koostab ja esitab etteantud juhendi põhjal juhtumianalüüsi, kaitseb seda grupi ees. 

Koolitatav sooritab individuaalselt praktilised ülesanded ja esitab nende kirjaliku kokkuvõtte.

Esmaabi osutaja testi positiivne sooritamine. Erialapraktika läbimine ja kaitsmine.

Õppekava hinnatakse mitteeristavalt.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks ja hindamiskriteeriumideks on

Positiivseks soorituseks koolitusel osaleja: 

 • on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes;

 • on sooritanud juhendatud erialase õppepraktika mahus 80 h;

 • läbinud esmaabiandja väljaõppe ja on vähemalt saanud 90 % testist õiged vastused;

 • on koostanud kirjalikult koolitusel saadud teadmiste toel juhtumianalüüsi ning tegevusplaani, kirjeldades abivajaja aktuaalseid ja potentsiaalseid probleeme ning pakkudes välja sekkumisvõimalusi.

 

Koolitus on väga praktiline ning koolitust läbi viivad lektorid on oma ala tunnustatud asjatundjad ja omavad antud valdkonnas pikaajalist töökogemust nii mujal Eestis kui ka Põlvamaal. (vt. https://www.tercare.ee/kvaliteedi-tagamise-alused)

 

Koolitajad: Kõrgharidus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas- Terje Paes (karjäärinõustaja, tase 7, täiskasvanute koolitaja, tase 7), Aino Aasma, Annika Rau, Vaike Lillemäe, Gerti Vidder, jt.

Esmaabikoolitaja Ene Mattus omab esmaabiõpetaja tunnistust ning on registreeritud tervishoiutöötajate registris.​​

Õppekeskkond: Tercare viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestades õppijate vajadusi ning heaolu. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga.

Koolituse läbinud saavad Tercare OÜ tunnistuse.

TERCARE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER.

 

KUI TEKIB KÜSIMUSI, SIIS KINDLASTI VÕTA  JULGESTI ÜHENDUST!

Kontakt: Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: +372 52 89 151

Koduleht: www.tercare.ee

bottom of page