top of page

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Tercare OÜ  (registrinumber 11379787 ) koolitusasutuse nimi on Tercare OÜ  (edaspidi Tercare), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, organisatsiooni ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. Tercare pakub täiskasvanutele suunatud esmast õpet algteadmiste omandamiseks, täiendõpet ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

1.4. Nõustamis-, konsultatsiooni- ja tugiisikuteenuste osutamisel lähtub Tercare OÜ Sotsiaalhoolekande seadusest, Sotsiaalseadustiku üldosa seadusest, vajadusel Lastekaitseseadusest, Perekonnaseadusest, Kutseseadusest, Töölepingu seadusest, samuti Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest.

2. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
2.2 Õppekavas sätestatakse järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
2.3 Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
2.4 Iga koolituse juures on välja toodud õppekava või viide õppekavale.

3. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
3.1  Tercare viib läbi koolitusi (samuti ka nõustamis-, tugiisiku- ja konsultatsiooniteenuse osutamist) ruumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Erinevaid nõustamisteenuseid osutatakse ruumis, mis võimaldab tunda kliendil ennast mugavalt, turvaliselt, tagatud on konfidentsiaalsus ja privaatsus, samuti ligipääs erivajadustega, nt. liikumispuudega klientidele. Asutusesisesed või tellitud koolitused väljaspool Tercare õpperuume viiakse läbi ruumides, mis arvestavad täiskasvanud õppijate vajadusi ning heaolu, tervisekaitse ja tuleohutuse nõudeid. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga.

3.2 Koolituse läbiviimiseks kasutatavad klassid on kergesti ligipääsetavad, varustatud täiskasvanud õppijale kohase mööbliga, iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust, varustatud õppetööks vajaminevate tehniliste vahenditega, et tagada õppekavas kajastatud eesmärkide ja õpiväljundite saavutamist. Klassides on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. 
3.3 Koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.
3.4 Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.


4. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
4.1 Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast või pedagoogilist haridust ning olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ja omama vastavasisulist praktilist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

4.2 Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendamisega.
4.3 Koolitaja esitab Tercare kontaktisikule peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.
4.4 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsitakse nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja tehakse parandusettepanekud koolitajale.

 

3. KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA KOOLITUSGRUPI KOMPLEKTEERIMISE KORD 

3.1. Koolitusele registreerumine ja õppetöö korraldus
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel: tercare@gmail.com, 
Tercare kodulehe www.tercare.ee kaudu elektrooniliselt või telefonil 52 89 151. Registreerumise kinnituse saadame e-posti aadressile või teatame telefoni teel pärast registreerumistasu laekumist või Töötukassa poolt kinnituskirja saabumist.
3.1.2. Õppijal on õigus saada koolituste kohta täiendavat infot enne koolitust ja koolituse toimumise ajal Tercare kontkaktisikult.
3.1.3.
Tercare jätab endale õiguse avada vajaduse korral ka väiksema arvuga gruppe ja pakkuda erinevaid lähenemisi: nt sama summa eest on võimalik saada vähem õppetunde või suurendada sama tundide arvu korral osalustasu. Neil juhtumitel arvestatakse õppijate soove ja omavahelisi kokkuleppeid

3.1.4 Õppetöö toimub aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.
3.1.5 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
3.1.6 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
3.1.7 Õppetöö toimub eesti keeles.  

3.1.8 Õppetöö toimub vastavalt koolituste ajakavale, mille leiab  Tercare kodulehelt.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra või asutuse/organisatsiooni koolitustellimuse alusel.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3. Hiljemalt 3 päeva enne kursuse algust saadetakse osalejale meili teel korralduslik info - kursuse tunniplaan koos toimumiskoha aadressiga, juurdepääsu ja parkimistingimused jm.
3.2.4..
Tercarel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse algust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse muudatustest telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse ettemakstud koolituse tasu tagas täies mahus.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Tercare poolt õppegruppi arvatud.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.


5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus, mis on Tercare esindaja poolt allkirjastatud. Tunnistuste üle peetakse registrit. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

5.2. Sõltuvalt õppekavast peab õppija tunnistuse saamiseks osalema vähemalt 80 -100% auditoorsetest tundidest ja sooritama edukalt testi või mõne muu õppekavas kehtestatud tingimuse. Koolituse läbimisel 51-80% ulatuses on soovi korral võimalik saada nende tundide läbimise kohta tõend.
5.3. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus tagasisidelehe.

5.4 Koolituselt arvatakse välja õppija, kes on esitanud  vastava sooviavalduse või kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus või tingimustel või kes pole koolituse alguseks tasunud õppemaksu, kui pole kokku lepitud teisiti. Igat juhtumit vaatab Tercare läbi üksikjuhtumipõhiselt.

5.5. Tercarel on õigus osaleja arvata õppegrupist välja, kui õppija käitub ebaväärikalt ja/või segab või ohustab teisi õppijaid või koolitajat


6. Koolituse eest tasumine

6.1 Õppemaksu suuruse kehtestab Tercare vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust ja avaldab selle Tercare  kodulehel.

6.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

6.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva  Tercare poolt korraldatavate kursuste läbimist, kliendisoodustusi jms.

6.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel vastavalt esitatud arvele ja sellel viidatud arveldusarvele ning maksetähtajale. Arve saadetakse e-posti teel või e-arvena. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb arve tasuda hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.Õppetasu tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või maksegraafiku alusel enne kursuse lõppu. Pikemalt kestvate kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas. Maksmiskordade arv sõltub koolituse pikkusest. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

6.5 Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata  Tercare poolsest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.6 Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, kui sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

6.7 Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust, enamasti ka õppematerjale ja tunnistust, kui ei ole koolituse juures märgitud teisiti. Täiendkoolituste lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info iga koolituse juures. Asutusesiseste koolituste puhul kohvipaus ja lõuna ei sisaldu hinnas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

6.8 Asutusesiseste koolituste puhul määratakse hind hinnapakkumusega, mis ei ole avalik teistele osapooltele.
6.9 
Tercare on käibemaksukohustuslane ja hindadele lisandub 20% käibemaks.

6.10 Kui koolituse eest tasub Eesti Töötukassa, toimub arveldamine vastavalt Töötukassa koostööpõhimõtetele. 

6.11 Koolitusel osalejaid õppetasust ei vabastata.
6.12 Maksetähtaja ületamisel ja arve täies osas mittetasumise korral ei väljastata õppurile ei tunnistust ega tõendit.
6.13 Koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26. Tercare edastab koolitatavate andmed ise elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile.


7. Koolitusest loobumine ja koolituse katkestamine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitust alustada või koolitusel edasi osaleda, tuleb sellest teavitada Tercare  kontaktisikut e-kirja või telefoni teel vähemalt 5 tööpäeva ette.
7.2. Koolitusest loobumise või mõjuval põhjusel koolituse katkestamise korral tagastatakse osavõtjale makstud õppetasu, millest on maha arvestatud osaletud loengute aeg ja 10% kursuse maksumusest
Tercare poolt tehtud kulutuste katmiseks (registreerimiskulud, jaotusmaterjalide ettevalmistamine, materjalikulu jms.)

7.3  Kui osaleja teatab oma loobumisest vähemalt 2 tööpäeva enne kursuse algust, siis tagastatakse talle tasutud õppemaks täies ulatuses. Kui osaleja loobub koolitusest kursuse jooksul, siis õppemaksu ei tagastata.

7.4 Asutusesisestest koolitustest loobumine ja muutmine toimub erikokkulepete alusel. Kui Tercarele tekivad sellega seoses lisakulud, siis kuuluvad need kliendi poolt tasumisele.

 

4. ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

4.1 Õppijal on õigus:

4.1.1 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

4.1.2 saada Tercare kodulehel kirjeldatud koolitust vastavalt ettenähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;

4.1.3 nõuda õppemaksu tagastamist  Tercare tõttu ära jäänud koolituse eest;

4.1.4 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;

4.1.5 saada koolituse 100%-l läbimisel osalemist kinnitav Tunnistus;

4.1.6 saada koolituse vähemalt 51%-l läbimisel osalemist kinnitav Tõend.

4.2 Õppija on kohustatud:

4.2.1 hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara

4.2.2 tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja õigeaegselt

4.2.3 käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele

4.2.4 tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele või koolituse toimumiskoha korraldustele

4.3 Õppematerjalid

4.3.1 Koolitustel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Nende omandiõigus kuulub koolitajatele ja Tercarele

Konspekti ja selle osasid ei tohi kasutada, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalikult näidata ilma Tercare esindaja poolse kirjaliku loata.

4.3.3 Tunnistuste, tõendite ja duplikaatide väljastamine.

4.3.4 Väljastatud tunnistused ja tõendid on nummerdatud ning Tercare peab nende üle arvestust.
 4.3.5 Tunnistused ja tõendid vastavad täiendkoolituse standardile ja sisaldavad järgmisi andmeid:

  • koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;

  • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;

  • majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;

  • õppekava nimetus;

  • täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;

  • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;

  • tõendi või tunnistuse number ning koolitajate nimed.

5. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

5.1  Tercare küsib peale koolitust osalejatelt tagasisidet ja ettepanekuid, mis puudutavad koolituse korraldust, ruumidega rahulolu, koolitaja ja õppesisu kohta.  

5.2 Osalejad saavad teha ettepanekuid koolituste paremaks muutmise kohta.

5.3 Tagasisidet on võimalik esitada anonüümselt.

5.4 Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt.  

5.5 Tagasiside küsimisel kasutatakse selgelt sõnastatud hindamisskaalasid ja avatud küsimusi erinevate tasandite mitmekülgseks hindamiseks.

5.6 Saadud tagasisidet analüüsitakse ning vastavalt tagasisidele viiakse sisse vastavad muudatused ja täiendused, et hoida õppekavade, koolitajate ja õppekorralduse kvaliteeti.
5.7 Tercare kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood (või sünniaeg). Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

6. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

6.1 Tercare ja osaleja või koolitaja vahel tekkinud eriarvamused või vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.

Lisainfo: tercare@gmail.com või tel.52 89 151

 

bottom of page