UUED OSKUSED, UUED VÕIMALUSED

 

Koolitus toimub: Viljandis, Posti 20, Puuetega Inimeste Nõukojas

Aeg:

31.oktoober- koolitaja Juta Mõts

1.november- koolitaja Juta Mõts

7.november- koolitaja Terje Paes

koolituspäevade kestus  kell 9.00- 16.00

Eesmärk: Koolituse tulemusel on õppija omandanud lõimitud oskused ja teadmised meeskonnas õppimisest, töötamisest ning praktilise oskusena tulemusliku puhastusteenuse korraldamise. Samuti on teadlik, kuidas töötada ergonoomiliselt ja turvaliselt meeskonnas (sh. näiteks puhastusteenindajana)

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

• teab meeskonna toimimise põhimõtteid;

• tunneb meeskonnatöö edendamise tehnikaid;

• oskab anda tagasisidet meeskonnaliikmetele ning analüüsida oma tegevust ja käitumist olukorras;

• oskab integreerida oma tegevust;

• oskab valida tööpindade materjalidele sobivaid, loodusele säästlikke puhastus- ja pesemisvahendeid, üldjoontes koostada töökoha või maja koristusplaani;

• tunneb koristusvahendeid ja tarvikuid;

• tunneb õigeid ergonoomilisi töövõtteid.

Õppe sisu:

Meeskonnatöö alused ja oskused, läbirääkimis- ja enesekehtestamise oskused.

Kohanemine muutuva meeskonnaga, tööülesannetega.

Praktilised harjutused meeskonnatööks lõimituna puhastusteenindaja õppega.

Koristamise/suurpuhastuse eesmärgid.

Mustus ja selle liigid.

Enamlevinud koristustarvikud, nende kasutamine ja hooldamine.

Puhastusmeetodid.

Ergonoomilised töövõtted.

Õppemeetodid: Interaktiivsed loengud, rühmatööd, praktilised harjutused.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 80 %, sh grupitöödes osalemine ja praktiliste ülesannete lahendamine. Teema loetakse arvestatuks, kui õppija on harjutuse sooritanud positiivselt vastavalt teoreetilises või praktilises osas antud juhistele.

Koolitusel osalejatele väljastatakse tunnistus.

KOOLITUS ON OSALEJATELE TASUTA.

Koolituse läbiviijad:

Juta Mõts on pikaajalise kogemusega koolitaja. Talle on omistatud puhastusteenindaja II kutsetunnistus ning täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus.

Terje Paes, täiskasvanute koolitamise kogemus alates 1999 aastast, karjäärinõustaja tase 7, täiskasvanute koolitaja tase 7, Tercare OÜ juht

Info ja registreerimine: tercare@gmail.com või telefonil: 52 89 151

Kursus viiakse ellu MTÜ Võluvõru projekti „Meie võtmepädevused“ raames (õppekava nimetus „Õpimotivatsiooni kujundamine“).
Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.


Lisainfot projekti kohta leiad www. voluvoru.ee

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com