TULEMUSLIK MÕJUTAMINE JA LOOV PROBLEEMILAHENDUS.

 

Koolitus Tartu Rahvaülikooli projektis „Arvuti-, keele ja suhtlemisoskuste koolitused
vabahariduslikes koolituskeskustes“ (AKS)

 

Toimumise koht: Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskus

Koolituse toimumise aeg: augusti viimane nädal 2020

Koolituse korraldaja: Tartu Rahvaülikool, koolituse läbiviija Terje Paes, ettevõtja, koolitaja, karjäärinõustaja tase 7

Õppe kogumaht : 40 tundi auditoorset tööd

Koolituspäeva ajakava: 09:00 -16:15

Sihtgrupp

 • Madala haridustasemega väikelastevanemad;

 • madala haridustasemega noored;

 • madala haridustasemega 55–64-aastased hõivatud ja majanduslikult mitteaktiivsed elanikud;

 • 35–64-aastased töövõimetuspensionärid;

 • madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad aegunud kõrgharidusega inimesed;

 • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad inimesed, kes pole pikka aega õppes osalenud;

 • madala haridustasemega oskustöötajad ja lihttöölised;

 • tööealised madala haridusasemega mitteaktiivsed inimesed sh töövõimetuspensionärid;

Õppe eesmärk

Koolituse eesmärk on arendada põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanute ja teiste elukestvas õppes vähem osalevate täiskasvanute suhtlemise ja loova probleemilahenduse oskuseid ning soodustada positiivset õpihoiakut ja elukestvat enesearengut.

 

Õpiväljundid

Edukas koolituse läbinu:

 • Suhtleb enesekindlamalt ja julgemalt;

 • Väljendab end argumenteerides selgelt ja läbimõeldult;

 • Kasutab inimeste mõjutamisel loogika abil veenmist, ühisosa leidmist, eeskujuks olemist ja väärtuste väljatoomist;

 • Analüüsib end suhtlejana;

 • Oskab märgata erinevaid vaatenurki tööalaste probleemide lahendamisel;

 • Jagab keerukama probleemi osadeks, märgates seoseid ja suhteid;

 • Julgeb loovamalt läheneda probleemide lahendamisel;

 • Planeerib edasised õpitegevused.

 

Õppesisu, koolitusel käsitletavad teemad:

Tööalaste probleemide analüüsimine ja tõlgendamine.

Meeskonnatöö, rollid ja vastutus.

Tulemuslik mõjutamine

Erinevad mõjutamisviisid, nende kasutamine praktikas ja tulemuslikkus.

Praktiline argumenteerimine, erinevate argumentide kasutamine.

Mina ja suhtlemine

Sotsiaalsed oskused ja nende arendamine.

Enda ja teiste erinevuste tajumine

Minu tugevused ja nõrkused suhtlemises.

Loovuse toomine suhtlusse.

Mina õppijana. Edasiõppimisvajaduste ja võimaluste kaardistamine. Õpioskuste arendamine.

eneseanalüüs ja enesejuhtimine. Muutustega toimetulek, eesmärkide püstitamine ja

saavutamine.

Koolituse läbiviija on: Terje Paes 

Karjäärinõustaja, tase 7. Omab pikaajalist töökogemust haridus-, sotsiaal-, ettevõtlusvaldkonnas, erinevate karjäärinõustamisteenuste osutamisel, täiskasvanute koolitaja alates 1999 aastast.

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õppija on osalenud vähemalt 80% koolitusest, sh. grupitöödes ja sooritanud iseseisvad ülesanded.

Koolituse läbinud saavad Tartu Rahvaülikooli tunnistuse.

Koolitus on osalejatele TASUTA.

TARTU RAHVAÜLIKOOL ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER.

 

KUI TEKIB KÜSIMUSI, SIIS KINDLASTI VÕTA  JULGESTI ÜHENDUST!

 

Kontakt: Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: +372 52 89 151

Koduleht: www.tercare.ee

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com