Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames toimuv koolitus

                Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus

Põlvas, Metsa 1, Tercare Koolituskeskuses

Koolitus arendab suhtlemise ja loova probleemilahenduse oskusi ning soodustab positiivset õpihoiakut ja elukestvat enesearengut.

Koolitusele on oodatud:

 • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud

 • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud

 • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrgharidusega elanikud

 • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madalama haridustasemega elanikud

 • madalama haridustasemega ääremaaliste valdade elanikud

 • noored majanduslikult mitteaktiivsed elanikud

 • madala haridustasemega väikelastevanemad

 • puuetega elanikud

 • tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

 

Koolituse sisu

 1. Tööalaste probleemide analüüsimine ja tõlgendamine Osalejad uurivad kriitilise mõtlemise (mitte kritiseerimise) abil põhjus - tagajärg seosed probleemilahenduses ning püüavad praktiliselt lahata erinevaid vaatenurki lahendustena ja lihtsustada keerukamat olukorda osadeks jaotamise meetodil.

 2. Tulemuslik mõjutamine Erinevad mõjutamisviisid, nende kasutamine praktikas ja tulemuslikkus. Praktiline argumenteerimine, erinevate argumentide kasutamine: ratsionaalsed, emotsionaalsed ja väärtuspõhised.

 3. Mina ja suhtlemine

  • Enda ja teiste erinevuste tajumine. Osalejad uurivad praktiliselt (metronomi abil) oma loomust toetavat suhtlemisrütmi ja vaatlevad ning analüüsivad inimeste erinevust, mis võimaldab teistega soodustada sõbralikumat kontakti loomist ja heatahtlikumat suhtumist.

  • Minu tugevused ja nõrkused dialoogilises suhtlemises. Läbi praktilise paaris harjutuse tunnetatakse enda väljakutseid ja raskusi dialoogilisel suhtlemisel. Toimub iseenda analüüsimine suhtlejana.

  • Loovuse toomine suhtlusse. Selge eneseväljenduse arendamine ja julguse ning loovuse toetamine suhtlemisel läbi praktilise paaristöö.

  • Mina õppijana. Edasiõppimisvajaduste ja võimaluste kaardistamine.

 

Koolitusel kasutatakse aktiivõppemeetodeid ja suunatakse inimesi oma tegevust mõtestama.

Koolitaja: Terje Paes.

Terje Paes on karjäärinõustaja ja koolitaja, talle on omistatud karjäärinõustaja 7. taseme kutse ja täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutse.

Koolitus  on osalejatele TASUTA.

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com