PROJEKTIKOOL

 

Koolitus toimub: Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskus

Aeg: 10.,16.,17.septembril   Koolituspäeva kestus 9.00-17.00

Koolituse läbiviija: Helle Kivi, MTÜ Võluvõru juhatuse liige, pikaajalise väikese -ja suuremahuliste projektide algatamise, läbiviimise ja juhtimiskogemusega lektor

Õppe eesmärk: Teadmiste ja oskuste omandamine, mis võimaldab õppijal kasutada neid oma tulevasel ametikohal või oma piirkonna kodanikuühiskonna tegevuste arendamisel.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

• omab teadmisi ja oskusi projektide planeerimisest, koostamisest kuni aruandluseni;

• on teadlik rahastusvõimalustest ning tegutsemisvormidest;

• on suurenenud teadlikkus kogukonna toimimisest ja võimalustest kaasa rääkida ühiskonnaelus;

Õppesisu:

Projekti mõisted, põhitõed.

Meeskond, juhtimine.

Idee, kavandamine, ettevalmistus, koostamine, taotlusvormid, eelarve koostamine, aruandlus.

Rahastusvõimalused.

Organisatsioon/kogukond- heade praktikate näited.

Vabatahtlik tegevus

Õppemeetodid: Loeng, grupitööd, arutelud, praktilised harjutused

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 80 %, sh grupitöödes osalemine ja praktiliste ülesannete lahendamine. Teema loetakse arvestatuks, kui õppija on harjutuse sooritanud positiivselt vastavalt teoreetilises või praktilises osas antud juhistele.

Koolituse lõpetanutele väljastatakse tunnistus.

KOOLITUS ON OSALEJATELE TASUTA.

Registreerimine koolitusele: tercare@gmail.com või telefonil 52 89 151

Kursus viiakse ellu MTÜ Võluvõru projekti „Meie võtmepädevused“ raames (õppekava nimetus „Õpimotivatsiooni kujundamine“).
Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.


Lisainfot projekti kohta leiad www. voluvoru.ee

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com