AKTUAALSED PROBLEEMID PRAKTILISES VÕLANÕUSTAMISES

 

Toimumise koht: Metsa 1, Põlvas, Tercare Koolituskeskus

Koolituse toimumise aeg: tellimisel

Koolituse läbiviija: Annika Rau, võlanõustaja

Õppekava nimetus: Aktuaalsed probleemid praktilises võlanõustamises

Õppekavarühm Majandusarvestus ja maksundus

Sihtrühm: Sotsiaaltöötajad, tugiisikud, võlgades olevate klientidega igapäevaselt töötavad spetsialistid

Õppe kogumaht: 32 AK tundi

Koolituse maksumus: kokkuleppel

Õppe alustamise tingimused: Sihtrühma kuulumine

Õppe eesmärk

Koolituse tulemusel on õppijal teadmised esmasest võlanõustamisest, takistavatest teguritest võlanõustamisel, aktuaalsetest probleemidest võlanõustamisele

 

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

Tunneb esmase võlanõustamise põhimõtteid;

Oskab analüüsida kliendi võlasituatsiooni;

Oskab pakkuda kliendile sobivaid lahendusi;

On teadlik täitemenetluse, võlgade ümberkujundamise ja eraisiku pankroti menetlustest;

On teadlik aktuaalsetest probleemidest võlanõustamises;

On teadlik praegusest võlanõustamise praktikast.

Õppesisu

* Võlanõustamise mõiste ja sisu?

* Kuidas analüüsida kliendi võlasituatsiooni?

* Täitemenetlus

* Võlgade ümberkujundamine

* Eraisiku pankrot

* Juhtumianalüüs

* Aktuaalsed probleemid võlanõustamises

* Hetke praktika võlanõustamises

Õppemeetodid

Interaktiivne loeng, praktilised harjutused, rühmatööd, iseseisev töö.

Õppematerjalid

Koolitaja poolt koostatud õpimaterjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %, sh grupitöödes osalemine ja praktiliste ülesannete lahendamine, ning esitanud iseseisva töö.

Teema loetakse arvestatuks, kui õppija on harjutuse sooritanud positiivselt vastavalt teoreetilises osas antud juhistele.

Õppekeskkond: Tercare viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestades õppijate vajadusi ning heaolu. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga.

Koolituse läbinud saavad Tercare OÜ tunnistuse.

TERCARE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER.

 

KUI TEKIB KÜSIMUSI, SIIS KINDLASTI VÕTA  JULGESTI ÜHENDUST!

Kontakt: Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: +372 52 89 151

Koduleht: www.tercare.ee

 

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com