Istuda või astuda?

motivatsioonikoolitus Viljandis, 25.11.- 4.12.2020

Koolitus toimub: Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda, Posti 20, Viljandi 

Aeg:  25.,26.,27. november ja 2.,3.,4. detsember, koolituspäevade kestus kell 9.00- 16.15

Maht: 48 tundi

Koolituse läbiviija: Terje Paes, karjäärinõustaja, tase 7, täiskasvanute koolitaja tase 7. Omab pikaajalist töökogemust haridus-, sotsiaal-, ettevõtlusvaldkonnas, erinevate karjäärinõustamisteenuste osutamisel, täiskasvanute koolitaja alates 1999 aastast. MA Sotsiaaltöö (2019)

Kas oled tundnud, et tegelikult tahaks Sa midagi oma elus muuta, kuid siiski jätkad vana rada, olles mitte päris rahul sellega, milline praegu on Su elu?
Kas Sa kasutad täielikult oma kogu potentsiaali?

Muutused nõuavad meilt julgust, pealehakkamist, enesekindlust, usku iseendasse, oma mõtete ja tunnete väärtustamist. Kindlasti ka oma uskumuste ülevaatamist.
Me ei saa ennast motiveerida oma unistusi täitma, kui me tegelikult neisse ei usu, kahtleme endas või oma unistuste võimalikkuses.

Kas oma eluteel istuda või astuda? Vahel on hea enne astumahakkamist istuda ja aru pidada, kuhu võiks parimal moel oma samme seada. Ainult arupidamisest jääb väheks, kui puudub julgus, oskus või tahe astuda esimene samm, teine, jne. oma unistuste poole.

Paljud põhjused peituvad meie suhetes teistega ja teiste arvamustes meist. Tihti me usaldame teiste arvamusi iseenda kohta rohkem kui oma sisetunnet ja tegelikult saavad nendest meie uskumused. Miks see on nii?

Väga oluline on oma väärtuse tunnustamine, see omakorda aitab oluliselt kaasa enesekindluse tõusule. Kas Sa julged tunnistada iseendale ja teistele oma tugevusi ja oskusi? 
Väärtused ja uskumused mõjutavad väga tugevalt seda, milliseid eesmärke püstitame ja milliseid valikuid teeme.
Kas Sa oled mõelnud, kes Sa võiksid olla ja miks Sa seda juba ei ole?


MTÜ Võluvõru projekti "Meie aja võtmepädevused" raames toimuva kursuse raames on Sul võimalus
• avastada oma unustatud oskusi, teadmisi ja kogemusi;
• mõista oma uskumuste põhjuseid ja neid vajadusel muuta;
• vaadata otsa oma hirmudele ja neid ületada;
• väljendada oma vajadusi ja väärtustada iseennast;
• arendada enesekindlust,
• analüüsida nii oma tegevuste õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi;
• ennetada konfliktseid olukordi ja neid oskuslikult lahendada;
• eristada erinevaid suhtlemistõkkeid ja neid välistada igapäevases elus;
• mõista kehtestamise olemust ja seda kasutada;
• mõista, kuidas saada heaks kuulajaks ja saavutada usalduslik side kaasinimestega;
• analüüsida enda ja teiste kehakeelt;
• mõista tõhusa suhtlemise nähtamatuid külgi

• täiendada oma tööalase- ja karjääriinfo otsingu oskusi;

• püstitada endale jõukohaseid lühi- ja pikaajalisi eesmärke ning koostada karjääriplaan;
• suurendada enesemotivatsiooni;

Sihtgrupp: Põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud.

Teised elukestvas õppes vähem osalenud grupid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 80 %, sh grupitöödes osalemine ja praktiliste ülesannete lahendamine. Teema loetakse arvestatuks, kui õppija on harjutuse sooritanud vastavalt teoreetilises osas antud juhistele. Hindamismeetoditena kasutatakse eneseanalüüsi, grupiliikmete tagasisidet ja koolitaja tagasisidet.


Kursuse läbinutele väljastatakse tunnistus.
 

Kursus on osalejatele TASUTA.
Maksimaalne grupi suurus on kuni 12 inimest.

Registreerimine kursusele tercare@gmail.com või tel 52 89 151 

Kursus viiakse ellu MTÜ Võluvõru projekti „Meie võtmepädevused“ raames (õppekava nimetus „Õpimotivatsiooni kujundamine“).
Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.


Lisainfot projekti kohta leiad www. voluvoru.ee
 

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com