Koolitus  FIE raamatupidamine

Toimub sügisel 2021

Koolituse korraldaja: Tercare OÜ, reg nr 11379787

Õppekava nimi: FIE raamatupidamine

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse sihtgrupp: Alustavad või tegutsevad FIE-d, kes soovivad täiendada oma finantsalaseid teadmisi ja oskusi, aru saada raamatupidamise olemusest ja maksunduse olulisusest kogu ärikeskkonna toimimisel

Koolitus toimub: Põlvas, Metsa 1,Tercare Koolituskeskuses

Aeg:  04.märtsil, 2021, koolituspäeva kestus kell 14

Maht: 4 akadeemilist tundi, auditoorne õpe

Maksumus 1 osaleja kohta:  42 € ( hind sisaldab käibemaksu)

 

Koolituse eesmärk: toetada FIE tegevust, et see oleks tulemuslik, toimuks kulude optimeerimine ja tulude maksimeerimine, olles usaldusväärne kootööpartneritele.

 

Õppekava koostamise alused: 

Väikeettevõtja, tase 5 kutsestandard

Kompetentsid: B.2.6 Finantsjuhtimine ja majandusarvestus

 

Koolituse õpiväljundid:

 • Maksunduse alused: tööjõu maksud, ettevõtte tulumaks, TSD; INF-d

 • Tulemiaruanne (= vorm E), bilanss, omakapitali, rahavoogude aruanne

 

Koolituse sisu:

 • Algdokumentide nõuded,

 • kassapõhine raamatupidamine

 • majandustehingute kirjendamine;

 • projektide ja oma tegevuse tulude kajastamine

 • ostuarvete sisu põhjal kuludeks jaotamine

 • töötasu, haigushüvitiste jm tasude arvestus, maksustamine;

 • maksudeklaratsioonide täitmine ja parandamine;

 • kulude ja tulude arvestus;

 • aastaaruande koostamine MTA vorm E

 

Õppemeetodid: Suhtluspõhine loeng, juhitud diskussioon, arutelu, nõustamine, praktilised ülesanded, seminar, grupitöö, iseseisev töö

Hindamismeetod:  

Koolitatav koostab ja  esitab etteantud juhendi põhjal iseseisva töö. 

Õppekava hinnatakse mitteeristavalt.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: 

Koolitatav  on osalenud vähemalt 80 % auditoorsetest tundidest ja sooritanud iseseisva töö.

 

Iseseisev töö: Koolituse käigus lahendatakse mitmeid praktilisi ülesandeid ning osaliselt toimub ülesannete lahendamine iseseisvalt kodutööna, enda majandustegevuse andmete põhjal.

Õppekeskkond: Tercare OÜ viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad õppetööks vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele ning arvestades õppijate vajadusi ning heaolu. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (projektor, arvuti jne) ja tahvliga.

Koolituse läbiviija: Tiina Piho

Raamatupidamistöö praktiline kogemus alates 1982 aastast ja ettevõtluse kogemus alates 1996 aastast: FIE, OÜ Kastelaane) , lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja finantsanalüüsi ning Tartu Ülikooli pedagoogika eriala. Omab karjäärinõustaja tase 6 ja täiskasvanute koolitaja tase 5 kutsetunnistust, täiskasvanute koolitaja aastast 2012 ning on töötanud 9 aastat Räpina Ühisgümnaasiumis majanduse ja ettevõtluse õpetajana ning karjäärikoordinaatorina.

Koolituse läbinud saavad Tercare OÜ tõendi koolituse läbimise kohta.

TERCARE OÜ ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER.

 

KUI TEKIB KÜSIMUSI, SIIS KINDLASTI VÕTA  JULGESTI ÜHENDUST!

Kontakt: Terje Paes

E-post: tercare@gmail.com

Tel: +372 52 89 151

Koduleht: www.tercare.ee