ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTE MÄRKAMINE JA NENDE ÕPIHUVI SÄILITAMINE

Toimumise koht: Põlva, Metsa 1, Tercare Koolituskeskus

Koolituse toimumise aeg: 1. ja 2. oktoober 2020

Koolituse korraldaja: Tercare OÜ

Koolituspäeva ajakava: 09:00 -16:15

Koolituse maksumus: 195 €, hind sisaldab käibemaksu

 

Õppekava nimetus Erivajadustega õpilaste märkamine ja nende õpihuvi säilitamine 

Õppevaldkond/ Õppekavarühm ISCED-F 2013 Haridus/ Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • märkab abi-ja mõistmist vajavat õpilast ja selgitab välja õpilase tegelikud vajadused ning võimed;

  • omab ülevaadet neuropedagoogilisest lähenemisest õppimisele ja õpetamisele;

  • mõistab õpiraskusega õppijat ja oskab suunata ning motiveerida õpilast vastavalt võimetele õpiülesandeid sooritama;

  • oskab analüüsida oma käitumist probleemses olukorras.

 

Õpingute alustamise tingimused

Õpetaja või tugispetsialist õppeasutuses, tugiisik, tegevusjuhendaja jt, kelle igapäevatöö on erivajadustega õppijate õpetamine ja nõustamine.

 

Sihtgrupp

Õpetajad ja tugispetsialistid, tugiisikud, tegevusjuhendajad, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku erivajadustega õppijatega ja nende peredega, teevad koostööd lastekaitse töötajatega ning kohaliku omavalitsuse spetsialistidega.

Õppeasutuse personal, kes vajab täiendavaid teadmisi õpilase erivajaduse märkamiseks, probleemiga tegelemiseks ning võimalike lahendusvariantide leidmiseks.

Koolitusvajaduse põhjendus

Õppegruppides on õpilasi, kellel on varjatud erivajadused, millega kaasneb õpilaste mittemõistmine ja oskamatus tegutseda nooruki aitamise ja suunamise eesmärgil. Esineb juhtumeid, kus õpilase vastuvõetamatu käitumise tegelikud põhjused jäävad välja selgitamata, tegeldakse ainult tagajärgedega. Kahjuks eeldatavaid tulemusi ei saavutata,  probleem pigem süveneb. Õpetajad, tugispetsialistid, tugiisikud jt  peavad õpilaste vajadusi arvestama ning ise seejuures säilitama emotsionaalse tasakaalu. Erivajadustega noorte õppimisvõimalused formaalõppes (nii kutse- kui kõrgkoolides) on ühiskonnas toetatud ning reguleeritud, kuid õpetajad ning tugipersonal õppeasutuses vajavad erivajadustega õppijate arvu suurenedes lisateadmisi ning kompetentsi, et kaasata erivajadustega õpilased tavaõppegruppi. 

 

Käesoleva koolituse kaudu saab osaleja jälgida probleemseks kuulutatud õpilase käitumismustrite kujunemist. Omandab teadmised erivajaduse märkamiseks ja probleemiga tegelemiseks ja võimalikeks lahendusvariantideks. Koolituse temaatika aitab märgata laste ja noortega töötavatel spetsialistidel, kuidas lahendada õpilase häiritud minapildi ja erivajadusest tingitud hälbekäitumist.

Koolituse tulemusel oskab õpetaja märgata nooruki käitumises pisidetaile ja käitumismustreid ning valida abistavad ning toetavad tegevused. Teab, kuidas suunata ajupõhist õppimist ning arvestab neuropedagoogika lähtekohtadega.

 

Õppe kogumaht

(sh auditoorne, iseseisev, praktiline töö)

16 akadeemilist tundi, millest 14 kontaktõpet ja  2 tundi iseseisvat tööd.

Iseseisvaks tööks analüüsib osaleja oma õpetamis- ja/või nõustamiskogemust erivajadusega õppija näitel

Õppe sisu

HEV õppijad.

Hariduslike erivajaduste määratlus, kaasav haridus ja õpetamise üldpõhimõtted.

Aju-uuringutest tulenev vaade õppimisele, neuropedagoogiline lähenemine õppimisele ja õpetamisele.

Õpetaja oskused toimetulekuks kaasavas õppegrupis.

Õpiraskused. Kutseõppes ilmnevad spetsiifilised õpiraskused.

Tundeelu- ja käitumishäired sh ATH õppija.

Autismispektri häirega õppija.

Intellektipuudega õppija.

Vaimu – ja/või liitpuudega sh Downi sündroomiga õppija.

Sotsiaalse, emotsionaalse ja käitumisraskusega õppija.

Kuulmis- ja nägemispuudega õppija.

Liikumispuudega ja krooniliste haigustega õppija.

Koolituse läbiviimise tingimused; kasutatavad õppemeetodid

Koolitust viivad läbi kaks lektorit.

Õppemeetodid: miniloeng, arutelu, rühmatöö, analüüs, õppevideod

Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid

Koolitusel aktiivne osalemine.

Mitteeristav hindamine.

Hindamismeetod: Eneseanalüüs

Hindamiskriteeriumid:  Positiivseks soorituseks jagab osaleja suuliselt ühte erivajadusest tingitud õpetamis- või nõustamiskogemust. 

 

Koolituse läbimisel väljastatatakse tunnistus.

Õppematerjalid ja soovituslik kirjandus

Aru, J. (2017). Ajust ja arust. Kirjastus Argo

Doidge, N. MD (2014). Muutuv aju. Kirjastus Pilgrim

Dweck, C.S. (2017). Mõtteviis. Uutmoodi psühholoogia edu saavutamiseks. Kirjastus Pegasus

Hansen, A. (2018). Tugev aju. Kirjastus Varrak

Hanson, R; Mendius, R. (2009). Sinu aju. Tln Raamatutrükikoda

Krull, E.(2018). Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus

Lilleoja, L. (2012). Sissejuhatus eripedagoogikasse.[e-kursus, õppematerjal]. Tallinna Ülikool file:///C:/Users/Kadri/Desktop/PAIDE%20TK%20erivajadus%2024t/sissejuhatus%20eripedagoogikasse.pdf

Medina, J. (2014). Aju toimimise reeglid. Kirjastus Tänapäev

Mägi, E. (2008). Erivajadusega õppija kutseõppes. Rmt. Paju, H. (Koost.) Elukestev õpe:  õppimise kutse. 50-57. Tallinna Ülikool. OÜ Vali Press.   http://documents.tips/documents/erivajadusega-oppijad-kutseoppes-e-maegi.html

Siegel, D. J. (2018). Ajutorm. Teismelise aju jõud ja siht. Kirjastus Helios

Sousa, D. A. (2011). How The Brain Learns. Fourth Edition. Corwin Press A Sage Publications Company

Todd, S. (2015). Väike raamat autismispektri häiretest. (Ü. Laumets, Trans.) Tartu: Kirjastus  Studium.

Õppimine ja psühholoogia. [eDidaktikum]. Tallinna Ülikool. https://edidaktikum.ee/et/content/%C3%B5ppimine-ja-ps%C3%BChholoogia

Värk, E. (2011). Juhi tegevused õpetaja toetamisel töös erivajadusega õppijatega  kutseõppeasutuses [Magistritöö] Tallinn: Tallinna Ülikool.

 

Koolitaja kvalifikatsiooni, õpi-või töökogemuse kirjeldus

Kadri Koha, Andragoog MA (TLÜ 2004); klassiõpetaja (TLÜ 2001).

Loengute andmine alushariduse pedagoogi, sotsiaalpedagoogika ja haldus-ja ärikorralduse eriala üliõpilaste ning uurimistööde juhendamine ning retsenseerimine Tallinna ülikoolis ja TLÜ Rakvere kolledžis alates 2001- 2017. Täienduskoolituste õppeprogrammide koostamine ja koolituste läbiviimine juhtimise-,haridus- ja sotsiaalvaldkonnas alates 2004 aastast, koostöö mitmete koolitusasutustega. Loengute pidamine Väärikate Ülikoolis alates 2014. aastast. Õpetaja täiskasvanute gümnaasiumis alates 2016 – 2020. Töötukassa koostööpartner- tööharjutusgruppide juhendamine ja tööotsijate nõustamine. Täiskasvanute koolitaja tase 7.

 

Amino Põldaru, pedagoogiline nõustamine, haridusteaduste MA (TLÜ 2006); klassiõpetaja (TÜ 2004).

Loengute andmine ja uurimistööde juhendamine ning retsenseerimine alushariduse peadgoogi ja sotsiaalpedagoogika eriala üliõpilastele TLÜ Rakvere kolledžis ning klassiõpetajatele Tallinna ülikoolis 2006 - 2017. TÜ Narva kolledži lektor alates 2013. aastast. Koostanud õppemateljale ja töövihikuid nii lasteaia-kui kooliõpetajatele. Täienduskoolituste õppeprogrammide koostamine ja koolituste läbiviimine haridus- ja sotsiaalvaldkonnas. Nõustaja haridus- ja sotsiaalvaldkonnas, grupinõustamise kogemus alates 2004 aasast sh vabatahtlik nõustamine ja huvitegevuse korraldamine vähekindlustatud ja erivajadustega  inimestele. Õppejuht Palamuse lasteaias Nukitsamees. Töötukassa koostööpartner tööharjutusgruppide juhendajana. Täiskasvanute koolitaja  tase 7.

 

Tercare OÜ, Põlvamaa, Põlva vald, Rosma küla, Muinasmetsa talu, 63221 Tel:52 89 151 E-post: tercare@gmail.com